เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
บัญชีกลางเปิดสำนักงานคลังต้นแบบ ยกระดับบริการเทียบเท่าสากล


 

 

 

บัญชีกลางเปิดสำนักงานคลังต้นแบบ ยกระดับบริการเทียบเท่าสากล นำภารกิจของกรมบัญชีกลางที่กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส ไปดำเนินการในจังหวัด นำร่องที่สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้นแบบ เพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

 

 

 

 

นางอุไร ร่มโพธิหยก ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบ ในวันนี้ (17 มี.ค.) ณ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า กระทรวงการคลังได้มีนโยบายสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงานสังกัด เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชน กรมบัญชีกลางในฐานะส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางกรอบหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายในและการพัสดุภาครัฐ

นางอุไร กล่าวต่อว่า เพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าว จึงได้มีการเสนอให้จัดทำโครงการสำนักงานคลังจังหวัดต้นแบบขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ทำหน้าที่นำภารกิจของกรมบัญชีกลางไปดำเนินการในจังหวัด ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่งได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัด รวมทั้งผลักดันนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลางให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

นางอุไร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลางได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และได้เลือกสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้นแบบให้กับสำนักงานคลังจังหวัดอื่นๆ สำหรับรูปแบบการพัฒนาสำนักงานคลังจังหวัดใช้หลัก 3 P คือ People การพัฒนาปรับปรุงในด้านของบุคลากร  Product การพัฒนาปรับปรุงด้านการปฏิบัติงาน/การบริการ และ Place การพัฒนาปรับปรุงด้านสถานที่/เครื่องมือ เพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดมีการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เป็นการยกระดับบริการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และเป็นนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกรมบัญชีกลาง


LastUpdate 18/03/2557 14:29:53 โดย : Admin

26-04-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555