เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กปน. ขอบคุณ ครม. เร่งรัดส่วนราชการชำระหนี้สาธารณูปโภค


นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจค้างชำระ อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2560 มาชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระได้ และถ้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจดังกล่าว มีวงเงินนอกงบประมาณ ให้นำไปชำระหนี้สาธารณูปโภคไม่ต่ำกว่า 25 % ของค่าสาธารณูปโภคในปีนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป

กปน. ขอเรียนว่า สำหรับขั้นตอนการเรียกเก็บค่าน้ำประปาของ กปน. นั้น จะส่งข้อมูลใบแจ้งค่าน้ำประปาทุกวันที่ 26 ของเดือน ให้บริษัท Outsource จัดพิมพ์ และส่งทางไปรษณีย์ โดยหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องชำระเงินภายใน 15 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งค่าน้ำประปา แม้ที่ผ่านมา จะประสบปัญหาหน่วยงานต่าง ๆ ไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดเวลา ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอ หรืออยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ส่งผลให้เบิกจ่ายเงินไม่ทัน แต่ กปน. ก็ยังคงจ่ายน้ำประปาให้ตามปกติเพื่อให้การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติดำเนินอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มีหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวัฒนธรรม ที่ชำระค่าน้ำประปาตรงเวลาสม่ำเสมอ ซึ่ง กปน. ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นายปริญญา กล่าวอีกว่า ระหว่างปี 2560-2565 กปน. จะดำเนินงานโครงการเมกะโปรเจค ภายใต้ชื่อโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งน้ำ ด้วยงบประมาณ 42,750 ล้านบาท ประกอบกับกว่า 17 ปี กปน. ยังไม่มีการขึ้นค่าน้ำประปา ดังนั้น หากทุกหน่วยงานชำระค่าน้ำตรงเวลา จะทำให้ กปน.มีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งต้องขอขอบคุณ ครม. ที่ช่วยเร่งรัดการชำระค่าน้ำประปาของหน่วยงานต่าง ๆ ในครั้งนี้ด้วย


บันทึกโดย : วันที่ : 16 มิ.ย. 2560 เวลา : 20:57:11

26-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555