เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
บตท. ขยายช่องทางช่วยคนมีบ้าน


นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์  กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า  "การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2540 พ.ศ. .... ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องตอบสนองต่อวิถีการดำเนินชีวิตหรือ Lifestyle และการพัฒนาของเครื่องมือทางการเงินที่เปลี่ยนไป เพื่อเป็นทางเลือกให้มีแหล่งเงินทุน ช่วยให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและช่วยให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวต่อเนื่อง 


สำหรับสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ คือการขยายขอบเขตการทำธุรกรรมจากเดิมที่ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยสามารถซื้อกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากผู้ขายสินเชื่อ 2 กลุ่มคือ สถาบันการเงิน และ ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเพิ่มให้สามารถซื้อกองสินเชื่อจากผู้ประกอบธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าซื้อ หรือ ให้เช่าแบบลิสซิ่งได้ โดยบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะนำกองสินเชื่อเหล่านี้มาหนุนหลังและออกหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนจากตลาดทุนและส่งต่อไปสู่ตลาดเงิน โดยประโยชน์จากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวมีดังนี้     
1. ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจ มีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
2. พัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้มีหลายรูปแบบ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้มากขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
3. พัฒนาตลาดทุนให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่สามารถลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุน เพื่อให้เป็นทางเลือกกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
4. ช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์

โดย บตท. เชื่อมั่นว่าการขยายขอบเขตการทำธุรกรรม  จะสามารถรองรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  และที่สำคัญช่วยประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น  ทำให้เกิดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  รวมทั้งช่วยพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ และตลาดทุนตามพันธกิจของ บตท. และส่งผลต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ" 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 มิ.ย. 2560 เวลา : 20:31:08
10-12-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 10, 2019, 11:00 am