เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
สคร. ดันแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ เพิ่มบทบาทรัฐขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเข้าใจแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในภาพรวมและรายสาขา ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบ เพื่อจะนำไปใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 


 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้กล่าวเปิดงานสัมมนาว่า รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาประเทศและดูแลชีวิตความเป็นอยู่คนไทย โดยในช่วงที่ผ่านมา สคร. ได้ขับเคลื่อนให้รัฐวิสาหกิจช่วยพลิกฟื้นให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนได้โตถึง 17% ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวมาอยู่ที่ 3.3% ในไตรมาสแรกของปี 2560 อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปบทบาทของรัฐวิสาหกิจ
จะทวีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ การสร้างความเท่าเทียมทางสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจยังเป็นกลไกสำคัญในการขยายเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งเสริมนโยบายประชารัฐสร้างความสมดุลของแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในโครงการลงทุนต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor:EEC) การพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็น Digital Thailand รวมถึงการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคในด้านต่างๆ

 
 
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวในการสัมมนาฯ ว่า ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ให้ Active ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นเชิงรุก (Active Shareholder) มากขึ้น รวมทั้งการบูรณาการการทำงานให้รัฐวิสาหกิจทำงานร่วมกันผ่านการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) เพื่อรวมพลังรัฐวิสาหกิจ ทำให้รัฐวิสาหกิจเป็นหุ้นส่วนเชิงรุก (Active Partner) ของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนนโยบาย นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจจะต้องปรับการดำเนินงานของตนเองให้สอดคล้องกับบทบาท เน้นประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดระบบธรรมาภิบาลในองค์กร

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเสริมว่า  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ปี 2560 - 2564 นี้ ถือเป็นครั้งแรกของประเทศที่จะกำหนดให้รัฐวิสาหกิจมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจดังกล่าวจะเน้นให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจนมากขึ้น       และสามารถเร่งการลงทุนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ พร้อมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างยั่งยืน และเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง   อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยนำระบบธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงที่มีความจำเป็นมากในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนมากขึ้น นอกจากนี้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ได้ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ปี 2560 - 2564 สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจจัดทำสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) สำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สามารถสรรหาคณะกรรมการที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะช่วยผลักดันให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการได้ตาม  แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจด้วย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 มิ.ย. 2560 เวลา : 21:27:00
10-12-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 10, 2019, 11:03 am