เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รมว.พาณิชย์ติวเข้มพาณิชย์จังหวัดรับมือสินค้าเกษตร


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก การอยู่ดีกินดีของประชาชนและเกษตรกร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเกษตรกรทั้งสินค้าข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสินค้าผลไม้นานาชนิดซึ่งเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ จำเป็นต้องบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กลุ่มเกษตรกร เพื่อกระจายสินค้าสู่ผู้ซื้อและผู้บริโภค

โดยพาณิชย์จังหวัดต้องเป็นกำลังหลักให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในพื้นที่ จึงได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด เข้ามาประชุมเพื่อรับทราบและนำนโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนโยบายเร่งด่วน และการเตรียมการรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่จะออกสู่ตลาด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา กระทรวงพาณิชย์            

การประชุมดังกล่าวพาณิชย์จังหวัดจะได้รับทราบนโยบายมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรของกระทรวงพาณิชย์ไปสู่ภาคปฎิบัติของพาณิชย์จังหวัด การให้บริการศูนย์ข้อมูล ณ จุดเดียวของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Single Point Service)รวมทั้งได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้แนวทางการบริหารจัดการตลาดข้าว ปี 2560/61 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าข้าว การบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตรกร ด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจะให้ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกข้าว ด้านมาตรฐานเพื่อส่งออก การขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกข้าว กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะให้ความรู้ด้านแนวทางการพัฒนา ตลาดสินค้าที่มีศักยภาพ การขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การส่งเสริมตลาดสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนบ่งชี้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
            
ในขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะให้ความรู้ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรในตลาดต่างประเทศ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศกว่า 60 แห่งทั่วโลก
 
“การประชุมครั้งนี้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดจะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่เกิดความรวดเร็ว ฉับไว แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ผลิต โรงงานแปรรูป ผู้กระจายสินค้า และผู้บริโภค ส่งผลให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น” นางอภิรดี กล่าว

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2560 เวลา : 15:44:11

23-02-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555