เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมบัญชีกลางร่างกฎหมายลูกการจัดซื้อจัดจ้างกว่า 19 ฉบับ


นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ในระหว่างนี้ กรมบัญชีกลางได้ร่างกฎหมายลูกตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวไว้แล้ว รวม 19 ฉบับ    


อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า สำหรับกฎหมายลูกที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมประกาศใช้ในวันที่   24 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันที่ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างมีผลใช้บังคับ มีจำนวน 8 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... จำนวน 1 ฉบับ กฎกระทรวง จำนวน 7 ฉบับ

ในส่วนของกฎกระทรวง ทั้ง 7 ฉบับ ได้แก่ (1) วงเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี (2) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ (3) การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (4) การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (5) อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง (6) นิยามการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม (7) ข้อห้ามอุทธรณ์ เพิ่มเติม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้อย่างต่อเนื่องทันที

สำหรับประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต จำนวน 11 ฉบับ ได้เตรียมยกร่างประกาศไว้แล้วเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากประกาศดังกล่าวต้องมีการเสนอคณะกรรมการฯ แต่ละชุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะประกาศใช้ได้ ซึ่งจะดำเนินการได้หลังวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คาดว่ากฎหมายทั้ง 11 ฉบับ จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับได้ประมาณปลายเดือนกันยายน 2560
 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า ในการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างนี้จนถึงก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560  หากหน่วยงานของรัฐได้ทราบยอดเงินเบื้องต้นที่จะนำมาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดหาพัสดุตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หรือระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว ทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดหาพัสดุได้ต่อไปก่อนในช่วงการเปลี่ยนผ่านมาใช้พระราชบัญญัติฯ

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 มิ.ย. 2560 เวลา : 17:56:26
11-12-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 11, 2019, 10:17 pm