สุขภาพ
สสจ.สิงห์บุรี เผยแก้ กม.บัตรทองคือทางออก ช่วย รพ. พ้นวิกฤตการเงิน


 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เชื่อแก้ ...หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลดีถ้วนหน้า ช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ รพ. พ้นวิกฤตด้านการเงิน

นพ.สุขสันติ  พักธรรมนัก  นายแพทย์เวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ให้สัมภาษณ์ว่า การแก้ไข ...หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) .. ...  จะส่งผลดีต่อผู้รับบริการ โรงพยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการแยกเงินเดือนและค่าตอบแทนออกจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับจังหวัดที่ประชากรน้อย แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีหน่วยบริการดูแลพี่น้องประชาชน และจังหวัดที่มีสถานบริการสาธารณสุขหลายแห่ง เช่น สิงห์บุรีราชบุรีสมุทรสงคราม ซึ่งเมื่อหักค่าบุคลากรและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ทำให้งบประมาณในการให้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ .สิงห์บุรี มีประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพ 145,720คน มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 2 แห่ง โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จำนวน 3 แห่ง และโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง จำนวน 1 แห่ง รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปีละ 543 ล้านบาท โดย .. 2559ทางจังหวัดได้รับงบประมาณ 355 บาท แต่ถูกหักค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรร้อยละ 60 เป็นเงิน 328 ล้านบาท ทำให้เหลืองบบริการประชาชนเพียง 27 ล้านบาท หรือ 184.02 บาทต่อหัวประชากรต่อปี ทั้งที่ในระดับประเทศจัดสรรไว้ 2,900 บาทต่อหัวประชากรต่อปี จึงจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากส่วนกลาง และจังหวัดอื่นๆ ในเขตสุขภาพเดียวกัน งบประมาณจึงเพิ่มขึ้นเป็น 87 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาลใน . สิงห์บุรี ที่อยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งมีตั้งแต่ระดับ  1 – 4 ได้ส่งผลกระทบถึงระบบคุณภาพการบริการ การบริหารจัดการ และขวัญกำลังใจของบุคลากร

นพ.สุขสันติ กล่าวด้วยว่า สำหรับ .. 2560 หลังหักค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและสาธารณูปโภค .สิงห์บุรี เหลืองบประมาณเพื่อใช้บริหารงานเพียง 11 ล้านบาท ทางกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการร่วมการเงินการคลังระดับประเทศ ได้พยายามจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทางจังหวัดยังคงมีโรงพยาบาลที่วิกฤตระดับ 7 และวิกฤตระดับ 1 - 2 อีก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเดิมๆ โดยปัญหานี้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ใช้แนวทาง ... หลักประกันสุขภาพ ฉบับเดิม  ที่ทำให้การบริการของสถานบริการที่มีประชากรน้อยเดือดร้อน

อย่างไรก็ตาม นพ.สุขสันติ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกโรงพยาบาลพยายามแก้ปัญหาเรื่องการขาดสภาพคล่องทางการเงินด้วยการชะลอจ่ายหนี้ค่ายา ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้สามารถหมุนเงินในระบบได้ ซึ่งนั่นถือเป็นความเสี่ยง  แต่การแก้ไข ... หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นการปรับแก้ต้นเหตุแห่งปัญหาที่จะส่งผลดีต่อระบบคุณภาพบริการ และขวัญกำลังใจ  หากโรงพยาบาลอยู่ไม่ได้  นอกจากผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพ ผู้รับบริการในสิทธิอื่นๆ ยังอาจได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


บันทึกโดย : วันที่ : 29 มิ.ย. 2560 เวลา : 22:57:48

25-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555