เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กยศ. พิจารณาร่างกฏหมายลูกรองรับพ.ร.บ.ใหม่


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เร่งพิจารณาร่างกฎหมายลูก เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุนในปีการศึกษา 2561  

 

 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา .. 2560 ประกอบด้วย 1) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน 2) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน 3) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืมเงิน 4) กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษา หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 นอกจากนั้น ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพิจารณากลั่นกรองวาระงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการกองทุนอีกด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนจะมีการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่ความยั่งยืน    โดยจะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการให้กู้ยืม   และการชำระหนี้ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 ก.ย. 2560 เวลา : 14:44:14
15-11-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 15, 2019, 11:39 pm