อสังหาริมทรัพย์
กคช.เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานย่าน EEC


กคช.เด้งรับสนองนโยบายรัฐบาล เร่งพัฒนาที่อยู่อาศัยย่าน  EECนำร่อง ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา


 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนใน AEC ซึ่งประเทศไทยจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเดิม ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปีข้างหน้า 


โดยใช้พื้นที่ EEC เป็นประตูเชื่อมไทยสู่โลก สร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เจริญเติบโตเกิดความเข้มแข็งก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยนําร่องในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ กคช.จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเขต EEC เพื่อรองรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางและผู้ใช้แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (..2560 - 2579) 


ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กคช.ได้สร้างที่อยู่อาศัยในจังหวัดชลบุรี 27 โครงการ จำนวนประมาณ 18,000 หน่วย จังหวัดฉะเชิงเทรา 10 โครงการ จำนวน 4,800 หน่วย และจังหวัดระยอง จำนวน 16 โครงการ จำนวน 6,637 หน่วย


นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 โครงการ จำนวน 1,891 หน่วย ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนจังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 จำนวน 415 หน่วย โครงการเคหะชุมชนจังหวัดระยอง (ตะพง) ระยะที่ 2 จำนวน 344 หน่วย  โครงการอาคารเช่าจังหวัดฉะเชิงเทรา (บางปะกง) จำนวน 588 หน่วย และโครงการอาคารเช่าจังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง) ระยะที่ 1 จำนวน 544 หน่วย


ดร.ธัชพล กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 กคช.เสนอโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนนำเสนอขออนุมัติการจัดทำโครงการจากคณะรัฐมนตรีภายในเดือนเมษายน 2561 โดยมีโครงการที่อยู่ในพื้นที่ EEC จำนวน 3 โครงการ จำนวน 1,298 หน่วย ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปลงยาว) จำนวน 362 หน่วย โครงการอาคารเช่าจังหวัดระยอง (มาบตาพุด) ระยะที่ จำนวน 392 หน่วย และโครงการอาคารเช่า จังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง) จำนวน 544 หน่วย

นอกจากโครงการดังกล่าว ยังมีที่ดินที่รอการพัฒนาในระยะเวลาที่เหมาะสมอีกจำนวน 4 แปลง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง), ชลบุรี (บ้านบึง), ชลบุรี (พลูตาหลวง) และระยอง (ตะพง) รวมทั้งมีแผนการจัดหาที่ดินเพื่อจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยให้บรรลุตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (..2560 - 2579)


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 ม.ค. 2561 เวลา : 11:01:06

13-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555