คุณภาพชีวิต
สปสช.ประกาศ 'เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ'


สปสช.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพมุ่งมั่นทำงานต่อเนื่อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เผยเป็นปัจจัยหลักส่งผล 15 ปี กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย     

 

       

 

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นตาม ...หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ .. 2545 มีพันธกิจสำคัญในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับประชาชนไทยกว่า 48 ล้านคน ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล ด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง แต่ในด้านการบริหารจัดการยังเป็นที่ยอมรับจากในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนปรากฎผลงานเป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ในการบริหารกองทุนที่ยังเดินหน้าต่อไป สปสช. จึงได้ออกประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพเพื่อเน้นย้ำว่าสปสช.จะบริหารงานหลักประกันสุขภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ และมีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นหลักนับเป็นนโยบายสำคัญที่บุคลากรในองค์กรต้องยึดถือและปฏิบัติตาม

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานของ สปสช. ที่ผ่านมา ส่งผลให้ สปสช.ได้รับรางวัลกองทุนหมุนเวียนดีเด่นจากกระทรวงการคลัง ในปี 2551-2559 และได้รับรางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศในปี 2556 และ 2559, รางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง สปสช.ได้ที่ 1 ในส่วนของหน่วยงานในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...)

นอกจากนี้จากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 โดย ... สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากหน่วยงานองค์การมหาชนที่เข้าร่วมรับการประเมิน 52 องค์กร สปสช.มีคะแนนอยู่ในอันดับ 7 มีคะแนนรวมสูงถึงร้อยละ 92.77ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก

รางวัลที่ สปสช.ได้รับมอบที่ผ่านมา ได้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาและความมุ่งมั่นในการบริหารงาน สปสช.ที่ดำเนินไปด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสูงสุด และเพื่อย้ำเจตนาในการบริหารงานของ สปสช. จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการทำงาน โดยยึดประโยชน์เพื่อประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดเลขาธิการ สปสช. กล่าว   

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 25 ม.ค. 2561 เวลา : 18:12:18

16-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555