การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
ทปอ.โชว์ศักยภาพมหาวิทยาลัยไทยผ่าน 'ยูนิเวอร์ซิตี้ เอ็กซ์โป'


ทปอ.รวมพลังจัดงานใหญ่ “University Expo มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”  ฉลองครบรอบ 45 ปี โชว์ศักยภาพมหาวิทยาลัยไทย ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการมากมายรวมทั้งเวทีเสวนาจากนักวิชาการ ผู้ปกครองและนักเรียนที่ไม่ควรพลาดกับการค้นหาแรงบันดาลใจอยากรู้เรียนคณะไหนแล้วปังด้วยระบบ AI พร้อมมาทำความรู้จักกับ TCAS ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่  ของปี 2561 นี้ โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นที่รอยัล พารากอน ฮอล์ ระหว่าง 2 – 4 มีนาคม 2561 

 

 

 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เตรียมจัดงานใหญ่ “University Expo” มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษาพลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0) ในโอกาสฉลองวาระครบรอบ 45 ปี การจัดตั้งเครือข่าย  ที่มีมหาวิทยาลัยของรัฐ 34 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคเป็นสมาชิก เพื่อแสดงการรวมพลัง และการสร้างสรรค์ความมุ่งมั่น   ที่จะรวมพลังอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ

 


 

.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ (ทปอ.) เผยว่ามหาวิทยาลัยถือเป็นเสาหลักในการพัฒนาบุคลากรทุกด้านของประเทศ เพราะเป็นแหล่งสร้างผู้คนในทุกอาชีพ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะรวมพลังกันอย่างเต็มที่ ย่อมเป็นแรงผลักดันให้ประเทศก้าวข้ามกับดักต่างๆ ไปได้ตามนโยบาย       ของภาครัฐ

การรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยเป็นการผนึกกำลังเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศได้ และจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางไปสู่นโยบาย 4.0 ที่จะใช้ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เพราะเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับโจทย์ในการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นบทบาทแรกของมหาวิทยาลัย

งาน “University Expo” ครั้งนี้ ได้รวบรวมพลังอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ และการเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการผลงานทางวิชาการมากมายทั้ง 9 โซน

 

  

โซนที่ 1 : จะพบกับ รอยัล พาวิลเลียน (ROYAL PAVILION) ประกอบด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพระราชกรณียกิจ   ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงริเริ่มการศึกษาแบบตะวันตกในราชสำนักสยาม, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกสาขาแก่เยาวชนและประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนทั่วประเทศและ การจัดการศึกษานอกระบบ,  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคคลในชาติอย่างครอบคลุมทุกด้าน  

โซนที่ 2 : STEM EDUCATION & 21st CENTURY LEANING เป็นเรื่องราวของการส่งเสริมและสนับสนุนรากฐานที่ดีให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งทักษะใหม่สำหรับการเรียนรู้ของเยาวชนในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ใช้ทักษะเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยมากที่สุด

โซนที่ 3 : อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาชุมชน นำเสนอการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากนักวิชาการผ่านกระบวนการวิจัยและบริการวิชาการ นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับชุมชนก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ของวิถีชีวิต การสร้างอาชีพและการเป็นชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้

โซนที่ 4 : Social Innovation,Social Enterprise and Entrepreneurship เป็นการแสดงถึงนวัตกรรมทางสังคมที่สร้างขึ้นโดยสถาบันอุดมศึกษาของไทย จะทำให้ผู้ชมได้เห็นตัวอย่างและเข้าใจคำว่า Social Innovation มากขึ้น รวมทั้งบทบาทของ   อุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านการใช้นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศอย่างยั่งยืน

โซนที่ 5 : University Innovation Ecosystem  เป็นเรื่องราวของความเชื่อมโยงกันในสังคม โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความพร้อมทางด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ กิจกรรมและบริการที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่โมเดล Thailand 4.0 อย่างแท้จริง 

 

 

โซนที่ 6 : SME & Start Up ผู้ชมจะได้เห็นต้นแบบของนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น อีกทั้งยังได้ร่วมชมการแข่งขัน     การนำเสนอผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต

โซนที่ 7 : Innovation Hubs  แสดงให้เห็นถึงโครงการ Innovation Hubs ที่ถูกออกแบบมาให้ปิดช่องว่างที่มีอยู่ของระบบวิจัยไทย     ที่ไม่สามารถผลักดันให้งานวิจัยจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ โดยสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้วยการส่งเสริมให้มีเครื่องมือขนาดใหญ่ที่จะขยายผลงานสู่ระดับต้นแบบ ทุนพัฒนานวัตกรรม          ต่อยอดงานวิจัย และส่งเสริมผู้ประกอบการเดิมและสร้างผู้ประกอบการใหม่

โซนที่ 8 : นิทรรศการความร่วมมือและการรวมของกลุ่มมหาวิทยาลัย  ผู้เข้าชมจะได้เข้าใจถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 Thai university Central Admission System (TCAS) ซึ่งเป็นระบบที่เอื้อ             ให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนให้ครบระยะเวลาการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถค้นหาคณะที่เรียนแล้วปังด้วย AI

โซนที่ 9 : นิทรรศการความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จัดแสดงตัวอย่างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัยและกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา โดยคัดเลือกโครงการเด่นๆ ที่ตอบสนอง 4.0 ได้แก่ โครงการด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีทางการแพทย์  โครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ ดิจิทัลเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สมองกลฝังตัว และโครงการด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ในรูปแบบ interactive เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการสามารถ   สืบค้นได้ด้วยตัวเอง

นอกจากนี้ ในเวทีประชุมวิชาการจะได้พบกับการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ อาทิ รศ.ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

การจัดงานของ ทปอ. จะเป็นอีกทางหนึ่งในการฟื้นความเชื่อมั่นการศึกษาไทย โดยในงานนี้มีกิจกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอุดมศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงพลังการขับเคลื่อนประเทศ ผู้ที่เข้าร่วมงานโดยเฉพาะนักเรียนและผู้ปกครองจะได้เข้าใจ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา การทดสอบเพื่อค้นหาศักยภาพเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา    .ดร.สุชัชวีร์กล่าวทิ้งท้าย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ก.พ. 2561 เวลา : 18:47:24

18-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555