การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สธ.จับมือทุกภาคส่วนสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และการโฆษณา ที่ไม่เหมาะสม ด้วยหลักธรรมมาภิบาลระบบยา


กระทรวงสาธารณสุข จับมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน บริษัทผลิตยา ร่วมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ การโฆษณาที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Rational Drug use (RDU) ด้วยหลักธรรมาภิบาลระบบยา

 

 

ที่ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา แก่ผู้แทนจากบริษัทยาทุกแห่ง ผู้แทนจากสมาคมวิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน และสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ รวมถึงผู้แทนจากโรงพยาบาลในสังกัด และนอกสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 300 คน

นายแพทย์ธเรศ ให้สัมภาษณ์ ภายหลังว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ในทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันให้มีความโปร่งใสในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ นั้น ในส่วนของการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงาน ซึ่งมี 3 กลยุทธ์  7 มาตรการ ดำเนินการตั้งแต่ส่งเสริมให้มีแหล่งผลิต/จำหน่ายและการนำเข้า/คัดเลือกยาที่มีคุณภาพ,ส่งเสริมการสั่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา รวมทั้งผู้ป่วยได้รับยาและข้อมูลเกี่ยวกับยาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีเป้าหมายภายในปี 2560 - 2564 มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลที่ใช้ยา อย่างสมเหตุผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปมีการจัดการ เชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการ สามารถลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะลงร้อยละ 20 ลดการเจ็บป่วยจากเชื้อดื้อยาร้อยละ 50 และลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าจะช่วยประเทศชาติประหยัดงบประมาณจากการใช้ยาที่ไม่จำเป็น และผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา

 

 

ในเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างปรับปรุงเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เพื่อให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นบรรทัดฐานในการจัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ตามหลักธรรมมาภิบาล ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 24 องค์กรออกประกาศเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย ..2559 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการประชุมในวันนี้ทางสมาคมบริษัทยาได้นำเสนอการดำเนินการต่างๆ เช่น การพัฒนาเกณฑ์จริยธรรมของสมาคม การอบรมและรับรองผู้แทนยา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยาและนำหลักการของเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฎิบัติ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ก.พ. 2561 เวลา : 22:03:28

17-02-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555