คุณภาพชีวิต
กรม สบส.ปลูกจิตสำนึกบุคลากรในการทำงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้


 

 

นายแพทย์ภานุวัตน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากรสำนักบริหาร เพื่อปลูกจิตสำนึกการทำงานให้ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรม จริยธรรม ทำงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

 

 

ยึดถือจรรยาบรรณของข้าราชการ สร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความสามัคคี และทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกรม สบส.ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 มี.ค. 2561 เวลา : 11:13:00

16-12-2018
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555