การค้า-อุตสาหกรรม
พาณิชย์' เตรียมยกระดับสหกรณ์ร้านค้า และร้านค้าปลีกเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ


กระทรวงพาณิชย์ ลุยสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่อง เตรียมยกระดับสหกรณ์ร้านค้าเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 8 ด้าน เพิ่มจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรค้าขายร่วมกัน ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของคนไทยให้เข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มั่นคง พร้อมเตรียมจัดงานใหญ่ยกระดับสหกรณ์ไทย สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็งวันที่ 22 มีนาคม นี้

 

 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่เป็นธุรกิจระดับท้องถิ่นที่มีความสำคัญระดับประเทศ ในปี 2560 ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของ GDP ประเทศไทย เป็นอันดับ 3 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 32.6) และภาคการผลิต (ร้อยละ 27.7) เกิดการจ้างงานกว่า2.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 44.8)”

จากความสำคัญดังกล่าว กระทรวงฯ จึงเร่งผลักดันธุรกิจค้าส่งค้าปลีกซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพของผู้ประกอบการในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งเป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกประเภทหนึ่งให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยจะเน้นการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มสัดส่วนของรายได้ให้มากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงฯ จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ปัญหา และเพาะบ่มเชิงลึก สถานประกอบการ

รมว.พณ. กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงฯ จะใช้ 3 กิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน โดยจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและความเป็นมืออาชีพในด้านการตลาด การปรับภาพลักษณ์ร้านค้าให้มีความทันสมัย

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยได้มีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 8 ด้าน สำหรับพัฒนาการบริหารจัดการโดยรวมของธุรกิจ ประกอบด้วย1) ภาวะผู้นำ-การรวมกลุ่มและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 2) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 3) สารสนเทศและการวิเคราะห์ 4) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5) การจัดการกระบวนการทางธุรกิจและโลจิสติกส์ 6) การจัดการร้านค้าและการวางสินค้า 7) การอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการค้าส่ง และ 8) ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งเกณฑ์คุณภาพทั้ง 8 ด้านนี้ จะเป็นตัววัดผลที่สำคัญในการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่สามารถเห็นผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 3 การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ซึ่งเมื่อผู้ประกอบการสหกรณ์ร้านค้าที่ผ่านการสร้างองค์ความรู้ และผ่านการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ทั้ง 8 ด้านแล้ว กระทรวงพาณิชย์จะทำการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ร้านค้ากับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจอื่นที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงฯ ให้สามารถบริหารการจัดซื้อและส่งเสริมกิจกรรมการตลาดร่วมกันเพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันระหว่างธุรกิจและเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้มีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สถานประกอบการของธุรกิจต้นแบบที่มีจุดแข็งที่แตกต่างกันในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างจุดแข็งและปิดจุดอ่อนของธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ร้านค้าในระยะยาว

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดงานใหญ่ยกระดับสหกรณ์ไทย สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็งในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นี้ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ .นนทบุรี จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ร้านค้าและร้านค้าปลีกเข้าร่วมงานฯ ด้วยรมว.พาณิชย์ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5986 e-Mail : bizpromotion.dbd@gmail.com หรือ สายด่วน 1570 www.dbd.go.th


LastUpdate 13/03/2561 13:32:03 โดย : Admin

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555