อสังหาริมทรัพย์
บทความเรื่องตลาดอาคารชุดยังคงดีต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยศุภาลัย


ศูนย์วิจัยฯศุภาลัยได้สำรวจภาวะการขายของอาคารชุดกลุ่มราคาต่างๆ ของโซนย่อยในโซนหลักใหญ่ของกรุงเทพฯ ปี 2560 และ 2559 ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า อุปทานของอาคารชุดกลุ่มราคาต่างๆในโซนย่อยๆ ยังคงมีจำนวนไม่แตกต่างกันระหว่างปี 2560 และ 2559 นอกจากนี้ยังได้สำรวจอาคารชุดกลุ่มราคาต่างๆ ในโซนย่อยที่มีอัตราการขายเท่ากับหรือมากกว่า 6% ต่อเดือน จากจำนวนหน่วยที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ พบว่า อาคารชุดกลุ่มราคาต่างๆในโซนต่างๆ ที่มีอัตราการขายเท่ากับหรือมากกว่า 6% ต่อเดือน ยังคงมีจำนวนเท่ากันในระหว่างปี 2560 และ 2559 ยกเว้นโซนใจกลางเมืองที่ในปี 2560 มีจำนวนมากกว่าปี 2559 

 

 

 

สิ่งที่ค้นพบข้างต้น เป็นตัวชี้ว่าทั้งอุปทานและอุปสงค์ของอาคารชุดในปี 2560 ยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมหรือมากกว่าปี 2559  ศูนย์วิจัยฯศุภาลัยจึงมีความเห็นว่า ภาวะการขายอาคารชุดยังคงดีอยู่ และไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้

โครงการอาคารชุดที่เปิดขายยังคงเป็นการสร้างสรรค์อุปทานในทำเลใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ โดยผู้ประกอบการจะต้องคาดคะเนความต้องการของผู้บริโภคต่ออาคารชุดในโซนต่างๆ ซึ่งยังคงเป็นไปตามหลักการ Supply creates its own demand. 


LastUpdate 09/04/2561 10:16:56 โดย : Admin

19-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555