อสังหาริมทรัพย์
ครม.ไฟเขียวบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง)


กคช. เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย หลังครม.ไฟเขียวโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) 10 โครงการ รวม 192 หน่วย วงเงิน 153,993,200 บาท 

 


 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า กคช.เห็นความสำคัญของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานรัฐ จึงต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยในรูปแบบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ที่ได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาได้มีแรงขับเคลื่อนในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการสังคมและที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม 


ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐจะแจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดหาพื้นที่จัดสร้างโครงการ โดยให้กคช. เสนอขออนุมัติกรอบการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปีการเคหะแห่งชาติ (กคช.) (..2560 - 2579) โดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอขอความเห็นชอบในหลักการโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการ ดำเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 โครงการ รวม 192 หน่วย วงเงินงบประมาณ 153,993,200 บาท ประกอบด้วย


- บ้านพักข้าราชการงานส่วนกลางกรมประชาสัมพันธ์ .พระราม 6 กรุงเทพฯ จำนวน 1 โครงการ รวม 34 หน่วย

- บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย .วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ จำนวน 1 โครงการ

           รวม 72 หน่วย

- บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย .ภูเก็ต จำนวน 1 โครงการ รวม 12 หน่วย  

- บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย .อุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ รวม 24 หน่วย

- บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย .บุรีรัมย์ จำนวน 1 โครงการ รวม 10 หน่วย

- บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย .ศรีสะเกษ จำนวน 1 โครงการ รวม 10 หน่วย

- บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย .ระนอง จำนวน 1 โครงการ รวม 5 หน่วย

- บ้านพักข้าราชการ โครงการบ้านสานฝันปันน้ำใจ .สงขลา จำนวน 1 โครงการ รวม 16 หน่วย

- บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย .ลำปาง จำนวน 1 โครงการ รวม 7 หน่วย

- บ้านพักข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย .ตาก จำนวน 1 โครงการ รวม 2 หน่วย


สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกรมประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ จะทำให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ จำนวน 192 ครัวเรือน ประมาณ 800 คน มีโอกาสได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ใกล้สถานที่ทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้ภาคการก่อสร้างและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการลงทุนหมุนเวียนภายในประเทศที่มีการใช้แรงงานและวัตถุดิบภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 เม.ย. 2561 เวลา : 09:34:06

20-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555