การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
กรม สบส.เร่งผลักดันกฎกระทรวง เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ


 

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรมสบส.) เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยจากการประเมินสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ พบว่าปี2561 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดและมากกว่าประชากรเด็ก พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ 

 

 

กรมสบส.ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและมีสุขภาพดี จึงได้จัดทำร่างกฎกระทรวงดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพมาตรฐาน โดยที่กิจการดังกล่าวเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อยู่ภายใต้ ...สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ..2559 ตามมาตรา3(3)ในกิจการอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนดกรมสบส.จึงได้จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพื่อให้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ก่อนที่จะทำการประกาศใช้ต่อไป


LastUpdate 11/04/2561 15:34:13 โดย : Admin

20-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555