การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
ผู้บริหารสำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประเทศไทย


ผู้บริหารสำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสุขภาพประจำแขวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย พร้อมหารือเบื้องต้นในการจัดทำ MOU ความร่วมมือการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข 2 ประเทศ

 

 

นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับผู้บริหารสำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Insurance Bureau) และผู้บริหารสำนักงานประกันสุขภาพประจำแขวง (Provincial Health Insurance Office) จำนวน 31 คน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย และให้สัมภาษณ์ว่า คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ทราบภาพรวมสถานการณ์ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยทั้งในส่วนผลสัมฤทธิ์และประเด็นท้าทาย ประเด็นการปฏิรูปการคลังสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ตลอดจนแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลังสถานพยาบาล พร้อมทั้งได้หารือเบื้องต้นในการจัดทำ MOU ความร่วมมือในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย กับกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว

นายแพทย์ธเรศกล่าวต่อว่า  คณะดูงานได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย สรุปประสบการณ์ที่จะไปใช้ประโยชน์ คือ 1.การออกกฎหมายหลักประกันสุขภาพของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในส่วนการจัดตั้งกองทุนระดับประเทศ และการกำหนดให้สำนักงานบริหารระบบหลักประกันสุขภาพมีความคล่องตัวมากขึ้น 2.การปรับปรุงการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ เช่น ระบบการสื่อสารกับประชาชน การบริหารจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย และสารสนเทศหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น 3.การปรับปรุงการประสานงานกับโรงพยาบาลและสถานีอนามัย ระบบข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น รวมทั้งการจัดให้เกิดราคากลางค่าบริการ 4.การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยจะเสนอผู้บริหารระกับสูง และใช้ในการหารือกำหนดเป้าหมายวิธีการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organisation : ILO) ภายใต้โครงการโครงการช่วยเหลือหลักประกันสุขภาพระดับภูมิภาค : สนับสนุนการขยายหลักประกันสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Regional Facility on Social Health Protection : Supporting the extension of Social Health Protection in South-East Asia) ต่อไป

ทั้งนี้ คณะผู้ดูงานได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และฟังการบรรยายสรุปวิธีการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งของสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาระดับเขต ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี  รวมทั้งเยี่ยมชมการจัดบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่โรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และแลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าหน้าที่ในประเด็นการบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรค ในการจัดบริการประชาชนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 เม.ย. 2561 เวลา : 18:25:49

19-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555