สุขภาพ
เอไอเอ เปิดตัวโครงการ 'Thailand's Healthiest Workplace by AIA Vitality'


เอไอเอ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 80 ปีของการดำเนินธุรกิจ เปิดตัว โครงการ ‘Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality’ ซึ่งเป็นโครงการสำรวจด้านสุขภาพบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กับองค์กร  เพื่อส่งเสริมให้องค์กรตระหนักถึงสุขภาพของพนักงาน และวางกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และมีประสิทธิภาพในการทำงาน  ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น (Healthier, Longer, Better Lives) 

  


 

 

โครงการ ‘The Healthiest Workplace by AIA Vitality’  ริเริ่มขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเอไอเอ เพื่อทำการสำรวจสุขภาพของพนักงานในองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เพื่อให้องค์กรมีความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องของความเสี่ยงต่าง ด้านสุขภาพ ที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนช่วยให้องค์กรสามารถวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานได้อย่างเหมาะสม   ทั้งนี้ เอไอเอ ได้ดำเนินโครงการนี้ ในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง มาเลเซีย และสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2560 และจะเริ่มดำเนินโครงการในประเทศไทยในปี 2561 นี้ 

  


 

 

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่าโครงการ ‘Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality’ เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เอไอเอ ประเทศไทย ริเริ่มขึ้นในโอกาสที่ครบรอบ 80 ปีการดำเนินธุรกิจ  ทั้งนี้ เนื่องจากเอไอเอ มุ่งมั่นส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอด และมีการกำหนดกลยุทธ์ด้านนี้อย่างชัดเจน เพื่อผลักดันให้องค์กรมีบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรายังกระตุ้นให้พนักงานใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายต่าง และให้พนักงานของเราทุกคนเข้าร่วมโปรแกรม AIA Vitality  ซึ่งทำให้สุขภาพของพนักงานเอไอเอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   อย่างไรก็ดี เราไม่ได้มุ่งส่งเสริมสุขภาพเฉพาะกับองค์กรของเราเท่านั้น  แต่ยังมุ่งที่จะสนับสนุนให้องค์กรต่าง ในประเทศไทยส่งเสริมสุขภาพของพนักงานเช่นกัน  ดังคำมั่นสัญญาของเราที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น (Healthier, Longer, Better Lives)”  

 

 

รศ.นพ. นิพิฐ พิรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายประกันสุขภาพ  กล่าวว่าเอไอเอ ประเทศไทย เชื่อว่าการส่งเสริมให้ พนักงานในองค์กรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กร ซึ่งจะเอื้ออำนวยให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถในการทำงานได้อย่างเต็มที่  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานสูงขึ้น และธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งนี้ เอไอเอในฐานะบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพชั้นนำ เล็งเห็นว่าการที่ภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันสนับสนุน และส่งเสริมภาวะสุขภาพดีของพนักงานในองค์กร  ไม่ได้เป็นประโยชน์ และเห็นผลแค่การเติบโตในระดับองค์กรเท่านั้น แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมอีกด้วย 

 


 

 

สำหรับวิธีการสำรวจด้านสุขภาพที่ทางกลุ่มบริษัทเอไอเอใช้ในโครงการ The Healthiest Workplace by AIA Vitality นั้น  บริษัทได้ศึกษาจากประสบการณ์กว่า 4 ปี ของโครงการต้นแบบ Britain’s Healthiest Workplace by UK Vitality รวมทั้งได้ร่วมมือกับ แรนด์ ยุโรป (RAND Europe) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำวิจัยทางด้านสุขภาพ และมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ประมวลผลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้   และกับสถาบันการศึกษาในแต่ละประเทศ ในการพัฒนาแบบสอบถาม วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล  ทั้งนี้ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ Thailand’s Heathiest Workplace by AIA Vitality จะได้รับรายงานผลสุขภาพขององค์กร ซึ่งรวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรนั้น  เพื่อสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ในขณะเดียวกัน พนักงานที่ร่วมตอบแบบสำรวจทุกคนก็จะได้รับผลรายงานสุขภาพของตนเองเช่นกัน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น  

  


 

 

สำหรับการเข้าร่วมโครงการ ‘Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality’ นางสาวจิราภรณ์ กนิษฐรัต ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจประกันองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่าปัจจุบันเอไอเอมีลูกค้าองค์กรกว่า 10,000 องค์กร ซึ่งมีทั้งลูกค้าประกันกลุ่มและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเราได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานในองค์กรที่เป็นลูกค้าของเรามาอย่างต่อเนื่อง เช่น AIS, Air Asia, MBK เป็นต้น และโครงการ ‘Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality’ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพในองค์กรเช่นกัน 

 


 

แบบสำรวจของโครงการ ‘Thailand’s Heathiest Workplace by AIA Vitality’ จะเจาะลึกสุขภาวะรอบด้านของพนักงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ข้อบ่งชี้สุขภาพ สุขภาพจิต ความเครียด และความกังวลด้านอื่นๆ ทั้งหมดนี้เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น อัตราการลาป่วยลดลง และมีความสุขในการมาทำงาน รวมถึงยังช่วยเสริมสร้างให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรอีกด้วย 

  


 

 

 

ทั้งนี้ องค์กรทุกองค์กรสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าประกันกลุ่มของเอไอเอ    และองค์กรที่เข้าร่วมโครงการยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลองค์กรสุขภาพเป็นเลิศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัลสถานที่ทำงานที่ดีต่อสุขภาพที่สุด (Healthiest Employer)  2) พนักงานที่มีสุขภาพดีที่สุด (Healthiest Employee) และ 3) องค์กรที่ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด (Healthiest Workplace) โดยจะมีการประกาศรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2561”

 


 

องค์กรที่สนใจ สามารถแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการ  ‘Thailand’s Healthiest Workplace by AIA Vitality’ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งองค์กรที่จะเข้าร่วมต้องมีพนักงานไม่ต่ำกว่า 20 คน และสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ที่  https://healthiestworkplace.aia.com.ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2561 หลังจากนั้น พนักงานในองค์กรนั้นๆ จะต้องทำแบบสำรวจให้เสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่  www.aia.co.th หรือติดต่อผ่านทาง Email ได้ที่ th.healthiestworkplace@aia.com 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 10 พ.ค. 2561 เวลา : 11:54:21

23-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555