การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สธ. - ศธ. ลงนามความร่วมมือยุติวัณโรคประเทศไทย


กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือยุติวัณโรคและวัณโรคดื้อยาประเทศไทย จัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วย อบรมบุคลากรจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการวัณโรคระดับนานาชาติ พัฒนาเครือข่ายบริการในโรงพยาบาลและชุมชนและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

 

 

 

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2561) ที่กระทรวงสาธารณสุข .นนทบุรี .คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเร่งรัดยุติวัณโรคและวัณโรคดื้อยาของประเทศไทย

.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ประเทศไทย มีนโยบายเข้มแข็งในการเร่งรัดการลดอุบัติการณ์วัณโรคตามยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคขององค์การอนามัยโลก (The END TB Strategy) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค ..2560-2564 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ต้องอาศัยความร่วมมือและความเป็นเจ้าของร่วมกันจากภาคส่วนต่าง ถือว่า รวมหมู่เป็นเจ้าของ และต้องก้าวอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงศึกษาธิการจะช่วยเสริมศักยภาพบุคลากร และใช้องค์ความรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือเสริมแรงด้วยความรู้

 

 

.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี เริ่มตั้งแต่ ..2561 – 2564 ทั้ง 2 กระทรวงจะบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยกรมควบคุมโรค  จะเป็นหน่วยงานศูนย์กลางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายยุติวัณโรคของประเทศไทย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตบัณฑิต วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและเป็นศูนย์กลางในการบริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาการชั้นสูงที่มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตร

ทั้งนี้ สาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือ ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ 1.จัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา 2.ร่วมกันจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานวัณโรค ทั้งในและต่างประเทศ 3.พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการวัณโรคในระดับนานาชาติ เช่นประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง และอื่นๆ4.พัฒนาเครือข่ายการจัดบริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา รวมทั้งการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล 5.สนับสนุนการค้นหา วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยในชุมชน สู่การยุติปัญหาวัณโรค และ6.ร่วมมือทางการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม การป้องกัน ค้นหา วินิจฉัย รวมถึงดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา


LastUpdate 10/05/2561 16:17:16 โดย : Admin

27-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555