การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
EdTeX 2018 หวังพลิกโฉมการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรม พร้อมจับคู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ นีโอฯ จัดงาน EdTeX 2018 นิทรรศการเทคโนโลยีด้านการศึกษาใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชูสมาร์ท คลาสรูมอี เลินนิ่งสมาร์ท ซิสเต็มและสัมมนาหัวข้อเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนหวังจุดประกายวงการการศึกษาไทยใช้นวัตกรรม พร้อมจัดเวทีเจรจาจับคู่ธูรกิจแก่ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการศึกษาไทย-กัมพูชา หวังปูทางผู้ประกอบการไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

รศ.นพ.โศภณ  นภาธร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยในพิธีเปิดงาน Thailand's Education Technology Expo หรือ EdTeX 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2561  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในสื่อการเรียนการสอนจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของทั้งผู้เรียน และผู้สอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในระยะยาวและเป็นการปูทางไปสู่การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงได้ จึงได้ให้การสนับสนุนบริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ในการจัดงานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ EdTeX 2018 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

 

 

 

รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดรับกับยุคสมัย และให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาไปพร้อมกัน การจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา EdTeX 2018 นี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ได้เปิดโลกทัศน์ และนำรูปแบบ หรือเครื่องมือการเรียนการสอนสมัยใหม่ไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงสุดรศ.นพ.โศภณ กล่าว

 

 

 

นายสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ)     ในฐานะผู้จัดงาน EdTex 2018 เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัทฯ และผู้ประกอบการที่จะมาจัดแสดงภายในงานมีความพร้อมและมั่นใจว่า จะมีส่วนช่วยสนับสนุนวงการการศึกษาไทยในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิถีการเรียนการสอนในยุค “Education 4.0” ที่ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อค้นคว้าและต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษา ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

 

 

 

“ ปี 2560 ที่ผ่านมา นีโอฯ ได้จัดงาน EdTeX 2017 ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าชมงาน อาทิ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จึงนำมาสู่การจัดงานในปีที่ 2 หรือ EdTeX 2018เราจึงตั้งใจจัดงานในครั้งนี้เป็นพิเศษ ทั้งการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจและทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ" นายสืบพงษ์กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดแสดงในโซนต่าง ที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการบริหารการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 Smart Classroom หรือ ห้องเรียนอัจฉริยะ ประกอบด้วย เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  เช่น  Virtual Reality Education, IT Device, Robot, Game, Tablet, Recording Equipment

โซนที่ 2 E-Learning หรือการเรียนรู้ผ่านโลกอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย Website, Application,              E-Book, Online learning, Curriculum Online, Online content, Visual& Audio equipment

โซนที่ 3 Smart System หรือโซนระบบอัจฉริยะทางการศึกษา ประกอบด้วย Evaluation System, Cloud, Database server, Infa, Learning Analytic System, Learning Management System, Learning Solution system, Broadcasting Solution System

 

 

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาหลายหัวข้อ ภายใต้แนวคิดหลักคือ “Digital Technology for teaching language and STEM” หรือ เทคโนโลยีในยุคดิจิตอลเพื่อการเรียนการสอนทางภาษาและสเต็ม โดยมุ่งเน้นการให้คำแนะนำและแชร์ประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น คุณสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด บรรยายในหัวข้อ “Digital Transformation in Education – Thailand4.0”  และ ดร.มีชัย วีระไวทยะ บรรยายในหัวข้อ “Partnership school in Thailand 4.0 –Innovation of school administration”   

เรามั่นใจว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน หน่วยงานต่างๆ ได้เปิดโลกทัศน์ และนำความรู้จากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนและปรับใช้ในระบบองค์กร เพื่อจุดมุ่งเดียวคือ พัฒนาการศึกษาไทยให้มีมาตรฐานที่ดีอย่างยั่งยืนนายสืบพงษ์ กล่าว

นอกจากนี้ การจัดงาน EdTeX 2018 จะเป็นเวทีในการสร้างและขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการของไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษา ได้มีโอกาสพบปะและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านการศึกษาจากประเทศกัมพูชา ซึ่งการเจรจาจะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 (วันที่สองของการจัดงาน) ตั้งแต่เวลา 9.30 - 10.30 . ฮอลล์เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประตู 3)


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 พ.ค. 2561 เวลา : 16:10:38

27-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555