การค้า-อุตสาหกรรม
สศก. - มก. แท็กทีม MOU ขยายความร่วมมือ ยกระดับภาคเกษตรไทย ก้าวทันเปลี่ยนผ่านยุค 5G


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผนึก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ เดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการทางการเกษตร เตรียมพร้อมสู่ยุค 5G รุกพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ติวเข้มเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  พัฒนาความแม่นยำของข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่น พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

 

 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า เป็นความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการในการวิเคราะห์ วิจัย และการพยากรณ์ทางการเกษตร และร่วมกันสร้างผลงานทางวิชาการระหว่างบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาใช้ และเป็นการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ยุค 5G ในปี 2563 ที่จะมาถึง

ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้มีความร่วมมือกับทางคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มา       โดยตลอด โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร(KU - OAE Foresight Center : KOFC) ร่วมกันตั้งแต่     ปี 2553 เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรที่มีผลต่อเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย การประเมินผลกระทบ และเผยแพร่ผลการวิเคราะห์และพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร

ดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ความร่วมมือกันดังกล่าว นับเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของนักวิชาการและบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงาน  ขยายความร่วมมือให้มากขึ้นกับทางภาควิชาต่างๆ ในทุกคณะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของทางมหาวิทยาลัย พร้อมที่จะให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือและให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะด้านวิชาการและการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์วิจัยและการพยากรณ์ทางการเกษตรแก่นักวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเต็มที่จากคณาจารย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ พืช ปศุสัตว์ ประมง อุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนนักวิชาการและบุคลากรของหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถทางด้านวิชาการ       

ด้าน นางสาวทัศนีย์  เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะให้การสนับสนุนข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถทางด้านวิชาการ และความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์การทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน สภาวะการผลิตภาคเกษตรของประเทศไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศ และความผันผวนทางเศรษฐกิจที่จะต้องสื่อสารให้เกษตรกรต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ ซึ่งเกษตรกรเองก็ต้องปรับตัวให้ก้าวทันการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การใช้ Big Data และเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ จึงมีความสำคัญ

 ดังนั้น เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองหน่วยงานในครั้งนี้ จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และนักวิชาการของทั้ง 2 หน่วยงาน ในการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยด้านการเกษตรต่างๆ นำไปสู่การจัดทำข้อมูล การวิเคราะห์ วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมทันการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 5G อย่างเต็มตัว


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 17 พ.ค. 2561 เวลา : 15:41:09

27-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555