คุณภาพชีวิต
รองอธิบดีกรม สบส.นำทีมลงเยี่ยมสถานบริบาลผู้สูงอายุย่านบางแค


รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ลงเยี่ยมสถานบริบาลผู้สูงอายุย่านบางแค เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง

 

 

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสถานดูแลผู้สูงอายุย่านบางแคทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงสาธารณสุขกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงจากผู้ประกอบกิจการ

 

 

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์ ส่งผลให้ธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสถานบริบาลผู้สูงอายุที่ดูแลการใช้ชีวิตประจำวัน จัดกิจกรรมสร้างสังคมและสุขภาพของผู้สูงอายุ  ซึ่งกรม สบส.ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้พัฒนากฎหมายร่างกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงขึ้น วันนี้จึงได้นำเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานดูแลผู้สูงอายุภาคเอกชนย่านบางแคพร้อมพูดคุย ประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงฯดังกล่าวจากผู้ประกอบกิจการโดยตรง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปหารือในการพัฒนาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และหลังจากการพูดคุยเสร็จสิ้น ตนและคณะจะเดินทางไปเยี่ยมชม “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ซึ่งดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องกว่า 65 ปี

 

 

ด้านนายแพทย์ภัทรพล กล่าวว่า หากกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้จะส่งผลให้การดำเนินการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของไทยทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีมาตรฐานครบถ้วน 3 ด้าน ได้แก่มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ เช่น สถานที่ต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีแสงสว่างเพียงพอ มีการติดตั้งสัญญาณเรียกฉุกเฉินในห้องน้ำ บุคลากรได้รับการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการรักษาความลับของผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกันจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎกระทรวง “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงครบทั้ง 4 ภาคแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปความคิดเห็น เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของการออกกฎหมายต่อไป


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 พ.ค. 2561 เวลา : 11:38:00

22-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555