การค้า-อุตสาหกรรม
ไทยร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของ ERIA ปี 2561


.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนไทยในคณะกรรมการบริหารของสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA) เปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 11 (11th ERIA Governing Board Meeting) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมประจำปี เพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของ ERIA รวมทั้งวางนโยบาย และกำหนดแผนงานต่างๆ

 

 

.ดร.สกนธ์ กล่าวว่า ERIA ได้จัดทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเพื่อส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียนและเอเชียตะวันออกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาERIA ได้เน้นการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายออกแบบนโยบาย (Policy Design Department: PDD) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดยนำผลงานวิจัยของ ERIA มาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดทำงานวิจัยในประเด็นที่สำคัญของการเจรจาความตกลง RCEP เพื่อให้การสนับสนุนต่อประธานคณะกรรมการเจรจา การจัดทำตัวชี้วัดด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดต้นทุนธุรกรรมทางการค้าของอาเซียน และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Measures: NTMs) ผ่านการใช้งานฐานข้อมูล NTMs ในอาเซียนที่ERIA จัดทำขึ้น ผ่านความร่วมมือกับ UNCTAD ซึ่งการส่งเสริมการดำเนินงานของ PDDจะช่วยทำให้ ERIA เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะ Think Tank ที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจและเวทีการค้าโลก

 

 

นอกจากนี้ ERIA ยังได้จัดทำผลงานวิชาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นงานวิจัยภายใต้ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง การลดช่องว่างการพัฒนา และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยผู้ที่สนใจเข้าถึงงานวิจัยดังกล่าวได้ที่www.eria.org ซึ่ง ERIA ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลงานได้ง่ายและมีความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้ ERIA ยังได้จัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับกลุ่มประเทศ CLMV และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระที่อาเซียนครบรอบ 50 ปี ร่วมกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่เป็นประธานอาเซียนในปี 2560

.ดร.สกนธ์ กล่าวเสริมว่า ในปี 2561 ERIA จะเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งสถาบันศึกษาและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ การกำหนดนโยบาย รวมทั้งการจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชียตะวันออก พร้อมรองรับประเด็นความท้าทายจากทั้งภายในและนอกภูมิภาค

ทั้งนี้ ERIA ก่อตั้งขึ้นตามมติของผู้นำในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ครั้งที่ 3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มของอาเซียนและเอเชียตะวันออก ผ่านงานวิจัยทางเศรษฐกิจในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ โดย ERIA มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศตั้งแต่ปี 2551 และปัจจุบัน มีสำนักงานตั้งอยู่ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย นอกจากนี้ เมื่อต้นปี2561 ERIA ได้รับการจัดอันดับใน Global Go To Think Thank Index for 2017 ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็น Economic Think Tank อันดับที่ 24 ของโลก


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 02 มิ.ย. 2561 เวลา : 15:53:39

22-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555