เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจำเดือนสิงหาคม 2561


นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) (คณะกรรมการฯ) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ ดังนี้

 


 

1. จำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในประเทศไทย

1.1 จำนวน Startup ที่ลงทะเบียนกับ http://startupthailand.org ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 1,700 ราย

1.2 จำนวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Startup) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 658) .. 2561 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของ SMEs/New Startup เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 มียอดรวมของ SMEs/New Startup เข้ามาจดทะเบียนและ ยื่นขอรับการรับรองกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แล้วจำนวน 157 ราย ได้รับ การรับรองจาก สวทช. แล้วจำนวน 103 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว 3 ราย และได้ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากรแล้วจำนวน 83 ราย

1.3 จำนวน Startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สิ้นเดือนสิงหาคม2561 มียอดรวมของการอนุมัติการร่วมลงทุนใน Startup แล้ว 46 ราย วงเงินรวม 1,263.7 ล้านบาท โดยมี Startup 12 ราย ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้ว คิดเป็นเงินร่วมลงทุน 302.4 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว มีกิจการ Startup ที่ได้รับอนุมัติการร่วมลงทุนเพิ่มจำนวน 2 ราย วงเงิน 51.4 ล้านบาท และมีการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น 26.4 ล้านบาท

2. จำนวนกลุ่มนักลงทุนในประเทศไทย

2.1 จำนวนกลุ่มนักลงทุนที่ลงทะเบียนกับ Web Portal ปัจจุบันมีกลุ่มนักลงทุนเข้าลงทะเบียน บนเว็บไซต์ http://startupthailand.org แล้วจำนวน 400 ราย

2.2 กิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 636) .. 2560 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล และรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี ในเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า ผู้จดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย

3. กิจกรรมสำคัญในเดือนสิงหาคม 2561

3.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ ครั้งที่ 6

คณะกรรมการฯ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาด้านมายเซ็ตการประกอบการ (การฝึกอบรมฯ) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 โรงแรม 42C เดอะ ชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 74 ท่าน ประกอบด้วยคลังจังหวัด 3 ท่าน เจ้าหน้าที่คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด 17 ท่าน และครูจำนวน 54 ท่าน (จาก 25 โรงเรียน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งหมด 11 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์)

3.2 งาน CLMVT Forum 2018

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และสมาคม ที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “CLMVT Forum 2018” ภายใต้แนวคิดทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” (CLMVT Forum 2018 Taking - Off Through Technology) ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยในงานดังกล่าวได้มีการเสวนาในหัวข้อการเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของ SMEs และ Startup และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการเปิดตัวกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Enterpreneur chamber of commerce: YEC) และแอปพลิเคชั่น Town Portal ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการค้าและเศรษฐกิจท้องถิ่นใน CLMVT รวมถึงการสนทนา สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจ Startup

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการช่องทางการค้ารูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ รวมถึง Startup ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อาทิ (1) Tarad.com เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ (2) Builk โปรแกรมบริหารธุรกิจก่อสร้าง (3) Fixzy แอปพลิเคชันเพื่อค้นหาสารพัดช่าง (4) QueQ แอปพลิเคชั่นจองคิวร้านค้า และ (5) Kooup แอปพลิเคชั่นหาคู่ที่ใช้ระบบค้นหาหลากหลายช่องทาง ซึ่งเป็นหนึ่งใน Startup ที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ SPARK Global Accelerator Program Batch 2

3.3 ความคืบหน้าการยกร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น .. .... (ร่างพระราชบัญญัติฯ)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักในการยกร่างพระราชบัญญัติฯ ได้จัดให้มี การประชุมคณะทำงานจัดทำร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยมีนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเป็นประธาน และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.ย. 2561 เวลา : 11:13:06
13-11-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 13, 2019, 10:20 am