การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข
สานพลังประชารัฐ เดินหน้าผนึกกำลัง 3 ภาคส่วนหลักด้านการศึกษา ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง คอนเน็กซ์-อีดี


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประกาศความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ในโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน – คอนเน็กซ์-อีดี (CONNEXT ED) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ        ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ(E5) ที่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนจาก 12 องค์กรใหญ่ผู้ร่วมก่อตั้ง คอนเน็กซ์-อีดี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ กลุ่มเซ็นทรัล บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด กลุ่มปตท. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจี บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปและเครือเจริญโภคภัณฑ์ / บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดขึ้นเพื่อสานต่อพลังความร่วมมือหลังประสบความสำเร็จในโครงการ ระยะที่ประกาศเดินหน้าสู่ระยะที่ 2 ด้วยการขยายเครือข่ายพันธมิตรใหม่กับ 21 องค์กรชั้นนำ ร่วมขับเคลื่อนภารกิจของคอนเน็กซ์-อีดี ได้แก่ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น บมจ. บ้านปู บมจ. บีอีซี เวิลด์ บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท โพซิทีฟ โซลูชั่น จำกัด บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (เทสโก้ โลตัส) และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด พร้อมส่งผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) 1,000 คน ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ร่วมยกระดับการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล จัดเต็มเวิร์คช้อป 3 วัน เตรียมความพร้อมรอบด้านแก่เหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับผู้บริหารและครูในโรงเรียนประชารัฐกว่า 4,600 แห่งทั่วประเทศ มั่นใจตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาไทยให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

 

 

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ กล่าวว่า “ประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ส่วนใหญ่มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน และมีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งประเทศไทยมีโครงการประชารัฐ เป็นกลไกการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบในทุกมิติ ทั้งจากส่วนกลางและระดับพื้นที่ ทั้งนี้ การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partners โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรจากองค์กรภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวนคิด ชวนทำ” กับผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศ  เป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงไปถึงตัวเด็กและครูจริงๆ โดยทุกคนเป็นเจ้าของโครงการ ดังนั้น จึงขอให้การดำเนินงานในขั้นต่อไป ควรมีระบบผู้นำอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ตลอดจนขอให้ช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้เด็กไทยมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีอุปนิสัยที่มั่นคง มีวินัย มีงานทำ และเป็นพลเมืองดี

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ กล่าวว่า “โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี ในระยะที่ 1 ถือว่าประสบความสำเร็จ สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์หลักของโครงสร้างการขับเคลื่อนประเทศ ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพคน   ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งภาคเอกชน ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนอย่างสูง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมถึงผู้นำรุ่นใหม่จากองค์กรเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง ที่ต่างทุ่มเท เสียสละ และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมายในขั้นต้น 3,351 โรงเรียนอย่างราบรื่น ทั้งนี้ ภาคเอกชน ยังยืนยันที่จะสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะที่ 2 นี้ (2561-2562) จะมุ่งเน้น การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ปีนี้ ได้ต้อนรับอีก 21 องค์กรชั้นนำ ที่จะมาเสริมทัพ ร่วมขับเคลื่อนคอนเน็กซ์-อีดี ในมิติต่างๆ ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้เฉพาะทาง และบุคลากรที่องค์กรได้ส่งผู้นำรุ่นใหม่ (School Partners) รวม 1,000 คน เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในระยะที่  2 นี้ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ตลอด  3 วันนี้ ทุกคนจะได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำแล้ว ยังจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนและการลงปฏิบัติหน้าที่ตลอด  1 ปีการศึกษา ในโรงเรียนประชารัฐ 4,600 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 1,300 โรงเรียน ทั้งนี้ มั่นใจว่าการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ในระยะที่ 2 นี้ จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในการพัฒนาการศึกษาไทยให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง

 

ทั้งนี้ 21 องค์กรใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี ประกอบด้วย

1.      บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด

2.      บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3.      บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

4.      บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

5.      บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด

6.      บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด

7.      บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด

8.      บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9.      บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

10.  โรงเรียนเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่

11.  บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด

12.  บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

13.  บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

14.  บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

15.  บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

16.  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

17.  บริษัท โพซิทีฟ โซลูชั่น จำกัด

18.  บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด

19.  บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

20.  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (เทสโก้ โลตัส)

21.  บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ย. 2561 เวลา : 16:54:57
02-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 2, 2020, 8:44 pm