ประกัน
สมาคมประกันชีวิตไทยจับมือตลท.พัฒนาความรู้ เรื่องการลงทุนแก่ตัวแทนประกันชีวิต


สมาคมประกันชีวิตไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของตัวแทนประกันชีวิตซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการออมของประชาชนผ่านการประกันชีวิตเพื่อให้มีความคุ้มครองควบคู่กับเงินออม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันที่รูปแบบการประกันชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ถูกพัฒนาจนมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน unit linked หรือการประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อเงินออมในวัยเกษียณ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน จึงจำเป็นที่ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องมีการพัฒนาความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ตนเองสามารถเป็นนักวางแผนทางการเงิน หรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป

          
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า จากความสำคัญดังกล่าวสมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้จับมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมความรู้ทางการเงินให้แก่ตัวแทนประกันชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 ภายใต้โครงการ“ตัวแทนประกันชีวิตยุคใหม่รู้ลึกเรื่องการลงทุน (Next Gen Insurance Agent)” โดยจัดหาวิทยากรจากสถาบันการศึกษามาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน ทฤษฏีทางการเงิน และ ระบบบัญชีและงบการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตในการพัฒนาตนเอง สามารถก้าวสู่การเป็นผู้แนะนำการลงทุนในอนาคต หรืออาจต่อยอดขึ้นไปเป็นผู้วางแผนทางการเงิน ซึ่งผู้จัดทำโครงการคาดหวังว่า

ตัวแทนที่ผ่านการอบรมจากโครงการดังกล่าว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นการขยายโอกาสในการให้คำแนะนำการลงทุนแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพมากขึ้น โดยนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเตรียมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้อีกด้วย
          
ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือดังกล่าวได้ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยในแต่ละปีได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนประกันชีวิตปีละประมาณ 500 คน คาดว่าเมื่อสิ้นปีนี้จะมีตัวแทนประกันชีวิตที่ผ่านการอบรมและเป็นตัวแทนที่มีความรู้ทางการเงิน การลงทุน เพิ่มขึ้นในธุรกิจไม่ต่ำกว่า 1,500 คน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 พ.ย. 2561 เวลา : 18:55:26

18-06-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555