เอสเอ็มอี
SME Development Bank ลุยยกระดับคนตัวเล็กภาคตะวันออก ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยง EEC


SME Development Bank ลุยพัฒนาเพิ่มความเข้มแข็งคนตัวเล็กในพื้นที่ชุมชนภาคตะวันออก สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจระดับชุมชน เชื่อมโยงรับประโยชน์ EEC เสริมแกร่งนำเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลไม้และอาหารทะเล ต่อยอดปั้นธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 15,270 ล้านบาท

 


 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนยกระดับสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยระดับชุมชนทั่วประเทศ หรือจุลเอสเอ็มอีสอดคล้องกับ 9 มาตรการยกระดับเอสเอ็มอีไทยของกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมเสริมมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจเติบโตยั่งยืน โดยภาคตะวันออกมีศักยภาพที่จะยกระดับเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ในช่วงปีที่ผ่านมา ธนาคารจึงได้ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตัวเล็กในชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง เช่น ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด และชุมชนไร้แผ่นดิน จังหวัดจันทบุรี  จนก้าวสู่แหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาการผลิตสินค้าชุมชนที่มีมาตรฐาน เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น 

 


 

สำหรับปีนี้ (2561) ธนาคารจะขยายการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนภาคตะวันออก หรือ ELE (Eastern Local Economy)  โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ที่เชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรสวนผลไม้ ผู้รวบรวมผลไม้ ผู้แปรรูป โรงงานแปรรูป ผู้ค้าปลีกค้าส่ง ผู้ส่งออก รวมทั้งห้องเย็นขนาดเล็ก(Cold Storage)ในแหล่งผลิต และเชื่อมต่อไปยังห้องเย็นขนาดใหญ่(Public Cold Storage) ที่มีโครงการจะลงทุนในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นศูนย์กลาง EEC (Eastern Economic Corridor) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ครบวงจร ตลอดจนเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ธนาคารได้ลงพื้นที่และศึกษาพัฒนาในพื้นที่ 5 ชุมชน 3 จังหวัดประกอบด้วย 1.ชุมชนปากน้ำประแส .ระยอง 2.ชุมชนทุ่งเพล .จันทบุรี  3.ชุมชนเกาะกูด  4.ชุมชนเกาะช้าง และ 5.ชุมชนเกาะหมาก .ตราด โดยทั้ง 5 ชุมชน  รวมกันจำนวน 5,799 ครัวเรือน  ประชากรรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 16,300 คน เมื่อผ่านการพัฒนายกระดับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านพัฒนาสินค้าชุมชน และพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแล้ว คาดจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนไม่ต่ำกว่า 15,270 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ราคาค่าที่พักปรับสูงขึ้น และเกิดการซื้อสินค้าที่ระลึกมากขึ้นด้วย 

 


 

เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาธนาคารนำร่องพัฒนาพื้นที่ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ชุมชนไร้แผ่นดิน และชุมชนท่าระแนะ เริ่มตั้งแต่หาข้อมูล ศึกษาเศรษฐกิจชุมชน ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนและคนในชุมชน สอบถามความต้องการ สำรวจผู้ประกอบการในชุมชนว่ายังขาดเรื่องใดเกี่ยวกับการทำธุรกิจบ้าง พบว่า ผู้ประกอบการคนตัวเล็กในชุมชนไม่มีการจัดทำบัญชี และขาดความรู้ด้านภาษี ทำให้กิจการไม่ราบรื่น ขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง  เมื่อธนาคารเข้าถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาที่ตรงความต้องการของชุมชน เช่น ฝึกอบรมการทำบัญชีอย่างเป็นระบบ ให้ความรู้ด้านภาษีแก่ชุมชน เป็นต้น จนทำให้ผู้ประกอบตัวเล็กในชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนายมงคล กล่าว 


ส่วนการพัฒนาในด้านอื่น นั้น ธนาคารจะศึกษาว่าแต่ละชุมชนยังมีจุดอ่อนด้านใดบ้าง จากนั้นเข้าไปเสริมแกร่งให้ตรงจุด  ที่ผ่านมา ช่วยเหลือชุมชนยกระดับโฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในส่วนการผลิตสินค้าบางชุมชนมีสินค้าขึ้นชื่อที่มีเอกลักษณ์ตัวเอง ตลาดมีความต้องการสูง แต่มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน จึงเป็นข้อจำกัดด้านการตลาด เช่น ข้าวเกรียบยาหน้า ของชุมชนน้ำเชี่ยว .ตราด ธนาคารได้นำผู้เชี่ยวชาญเข้าไปคิดระบบ รวมถึงพัฒนาเครื่องจักรช่วยการผลิตได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้น  ช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน อย. ซึ่งจากการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นจากรายได้ 10,000 บาทต่อเดือนในปี 2559 เพิ่มเป็น 20,000 บาทต่อเดือนในปี 2560 เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาเยือนในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 


 

นายมงคล กล่าวด้วยว่า เป้าหมายการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวปี 2561 นี้ ค่อนข้างท้าทาย เนื่องจากธนาคารต้องพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนภาคตะวันออกให้ได้ โดยยึดหลักให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และเมื่อชุมชนใดเข้มแข็งแล้ว หากต้องการเงินทุนเพื่อต่อยอดขยายธุรกิจ  ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) วงเงิน 50,000 ล้านบาท มุ่งช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชน และเกษตรแปรรูป วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท  3 ปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 3%ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 4 ปีแรก  เพื่อยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวชุมชนสามารถรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ก.พ. 2561 เวลา : 16:03:19

27-05-2018
เบรกกิ้งนิวส์
1. ทองคำขายวันนี้ ทองแท่งบาทละ 19,750 ทองรูปพรรณบาทละ 20,250

2. กทม.-ปริมณฑล มีฝน 40% เหนือ กลาง ตะวันออก ยังมีฝนฟ้าคะนอง

3. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด : รายงานภาวะตลาด Gold Futures รายวัน (ภาคค่ำ) ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านอีกครั้ง

4. ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ 31.92 บาท/ดอลลาร์

5. รฟท.คาดรถไฟชานเมืองสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต เปิดบริการ ต.ค.63

6. ขสมก. ประกาศยังไม่ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถทุกประเภท

7. วันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,741.21 จุด เพิ่มขึ้น 8.70 จุด หรือ 0.50%

8. ปตท. แจ้งปรับลดราคาก๊าซหุงต้มลง 2 บาทต่อกิโลกรัม มีผล 25 - 28 พ.ค. 2561 นี้

9. ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว ย่านรามคำแหง

10. ปตท. นำลดราคาน้ำมันทุกประเภท เกาะติดสถานการณ์น้ำมัน

11. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,736.81 จุด เพิ่มขึ้น 4.30 จุด หรือ 0.25%

12. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวันที่ (25/05/61) ราคาน้ำมันดิบดิ่งกว่า 1%

13. บล.โนมูระ พัฒนสิน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน คาดตลาด 'ฟื้นตัว' ต้าน 1744/1747จุด (25/05/61)

14. บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน แกว่งแคบราคาน้ำมันและสงครามการค้ารอบใหม่กดดัน (25/05/61)

15. MTS Gold Research | บทวิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555