เอสเอ็มอี
SME Development Bank ลุยยกระดับคนตัวเล็กภาคตะวันออก ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยง EEC


SME Development Bank ลุยพัฒนาเพิ่มความเข้มแข็งคนตัวเล็กในพื้นที่ชุมชนภาคตะวันออก สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจระดับชุมชน เชื่อมโยงรับประโยชน์ EEC เสริมแกร่งนำเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลไม้และอาหารทะเล ต่อยอดปั้นธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 15,270 ล้านบาท

 


 

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนยกระดับสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยระดับชุมชนทั่วประเทศ หรือจุลเอสเอ็มอีสอดคล้องกับ 9 มาตรการยกระดับเอสเอ็มอีไทยของกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมเสริมมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจเติบโตยั่งยืน โดยภาคตะวันออกมีศักยภาพที่จะยกระดับเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ในช่วงปีที่ผ่านมา ธนาคารจึงได้ลงพื้นที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตัวเล็กในชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง เช่น ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด และชุมชนไร้แผ่นดิน จังหวัดจันทบุรี  จนก้าวสู่แหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาการผลิตสินค้าชุมชนที่มีมาตรฐาน เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น 

 


 

สำหรับปีนี้ (2561) ธนาคารจะขยายการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนภาคตะวันออก หรือ ELE (Eastern Local Economy)  โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit Corridor) ที่เชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรสวนผลไม้ ผู้รวบรวมผลไม้ ผู้แปรรูป โรงงานแปรรูป ผู้ค้าปลีกค้าส่ง ผู้ส่งออก รวมทั้งห้องเย็นขนาดเล็ก(Cold Storage)ในแหล่งผลิต และเชื่อมต่อไปยังห้องเย็นขนาดใหญ่(Public Cold Storage) ที่มีโครงการจะลงทุนในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นศูนย์กลาง EEC (Eastern Economic Corridor) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ครบวงจร ตลอดจนเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ธนาคารได้ลงพื้นที่และศึกษาพัฒนาในพื้นที่ 5 ชุมชน 3 จังหวัดประกอบด้วย 1.ชุมชนปากน้ำประแส .ระยอง 2.ชุมชนทุ่งเพล .จันทบุรี  3.ชุมชนเกาะกูด  4.ชุมชนเกาะช้าง และ 5.ชุมชนเกาะหมาก .ตราด โดยทั้ง 5 ชุมชน  รวมกันจำนวน 5,799 ครัวเรือน  ประชากรรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 16,300 คน เมื่อผ่านการพัฒนายกระดับชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านพัฒนาสินค้าชุมชน และพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแล้ว คาดจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนไม่ต่ำกว่า 15,270 ล้านบาท เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ราคาค่าที่พักปรับสูงขึ้น และเกิดการซื้อสินค้าที่ระลึกมากขึ้นด้วย 

 


 

เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมาธนาคารนำร่องพัฒนาพื้นที่ 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว ชุมชนไร้แผ่นดิน และชุมชนท่าระแนะ เริ่มตั้งแต่หาข้อมูล ศึกษาเศรษฐกิจชุมชน ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนและคนในชุมชน สอบถามความต้องการ สำรวจผู้ประกอบการในชุมชนว่ายังขาดเรื่องใดเกี่ยวกับการทำธุรกิจบ้าง พบว่า ผู้ประกอบการคนตัวเล็กในชุมชนไม่มีการจัดทำบัญชี และขาดความรู้ด้านภาษี ทำให้กิจการไม่ราบรื่น ขาดเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง  เมื่อธนาคารเข้าถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมพัฒนาที่ตรงความต้องการของชุมชน เช่น ฝึกอบรมการทำบัญชีอย่างเป็นระบบ ให้ความรู้ด้านภาษีแก่ชุมชน เป็นต้น จนทำให้ผู้ประกอบตัวเล็กในชุมชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนายมงคล กล่าว 


ส่วนการพัฒนาในด้านอื่น นั้น ธนาคารจะศึกษาว่าแต่ละชุมชนยังมีจุดอ่อนด้านใดบ้าง จากนั้นเข้าไปเสริมแกร่งให้ตรงจุด  ที่ผ่านมา ช่วยเหลือชุมชนยกระดับโฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในส่วนการผลิตสินค้าบางชุมชนมีสินค้าขึ้นชื่อที่มีเอกลักษณ์ตัวเอง ตลาดมีความต้องการสูง แต่มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน จึงเป็นข้อจำกัดด้านการตลาด เช่น ข้าวเกรียบยาหน้า ของชุมชนน้ำเชี่ยว .ตราด ธนาคารได้นำผู้เชี่ยวชาญเข้าไปคิดระบบ รวมถึงพัฒนาเครื่องจักรช่วยการผลิตได้รวดเร็วขึ้น เป็นต้น นอกจากนั้น  ช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐาน อย. ซึ่งจากการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นจากรายได้ 10,000 บาทต่อเดือนในปี 2559 เพิ่มเป็น 20,000 บาทต่อเดือนในปี 2560 เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวมาเยือนในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 


 

นายมงคล กล่าวด้วยว่า เป้าหมายการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวปี 2561 นี้ ค่อนข้างท้าทาย เนื่องจากธนาคารต้องพัฒนาศักยภาพชุมชน ให้สามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนภาคตะวันออกให้ได้ โดยยึดหลักให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และเมื่อชุมชนใดเข้มแข็งแล้ว หากต้องการเงินทุนเพื่อต่อยอดขยายธุรกิจ  ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) วงเงิน 50,000 ล้านบาท มุ่งช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชน และเกษตรแปรรูป วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท  3 ปีแรก คิดอัตราดอกเบี้ย 3%ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 4 ปีแรก  เพื่อยกระดับมาตรฐานท่องเที่ยวชุมชนสามารถรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งไทยและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ก.พ. 2561 เวลา : 16:03:19

20-11-2018
เบรกกิ้งนิวส์
1. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(20 พ.ย.) ที่ 32.96-32.97 บาท/ดอลลาร์

2. YLG แนะลงทุนทองระยะสั้นหากราคาไม่หลุดแนวรับที่ 1,217 ดอลล์/ออนซ์

3. ดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(20 พ.ย.) ที่ระดับ 1,612.03 จุด ลดลง 24.45 จุด (-1.49%)

4. ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้า ร่วงหนัก 14.84 จุด ดัชนี 1,621.64 จุด

5. MTS Gold แนะกลยุทธ์ลงทุนทองวันนี้

6. ไทยออยล์วิเคราะห์ "ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นเล็กน้อย จากแรงหนุนปริมาณน้ำมันดิบที่จะขาดหายไป"

7. ทองคำ เช้านี้ ราคา "คงที่" ทองรูปพรรณ ขายออก 19,550 บาท

8. ตลาดหุ้นไทย เปิด ลบ 5.70 จุด ดัชนี 1,630.78 จุด

9. ใต้ ฝนตกหนักบางแห่ง / 22-25 พ.ย. "เหนือ-อีสาน"อุณหภูมิลดลง 2-4 องศา "กลาง-ตอ.-กทม." อุณหภูมิลดลง 1-3 องศา

10. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน บวก 2.3 เหรียญ เหตุนักลงทุนกังวลสงครามการค้าปะทุ และดัชนีดาวโจนส์ดิ่งเฉียด 400 จุด

11. ดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน ดิ่ง 395.78 จุด นักลงทุนแห่ทิ้งหุ้นกลุ่มเทคโนฯ ฉุดราคาหุ้น Facebook, Amazon, Apple ทรุดกว่า 20%

12. ค่าเงินบาทเปิดตลาด 32.93 บาท/ดอลลาร์

13. ค่าเงินบาทปิดตลาดอ่อนค่าลง 32.91 บาท/ดอลลาร์ เหตุตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3 ที่สภาพัฒน์ประกาศ ต่ำกว่าที่ตลาดคาด

14. ตลาดหุ้นไทย ปิด บวก 1.48 จุด ดัชนี 1,636.48 จุด

15. ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้า ลบ 0.16 จุด ดัชนี 1,634.84 จุด

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555