เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
การสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561

 


 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ว่าการสัมมนาดังกล่าว

ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งเช่นเดียวกับเมื่อ 2 ครั้งก่อนที่ผ่านมาที่ได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนราธิวาส สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนที่มากถึง 300 คน สูงกว่าจำนวนเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ที่ประมาณ 250 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย สหกรณ์ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี และเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีนางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในส่วนของนโยบายด้านการคลัง นโยบายด้านภาษี นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายด้านการออม และนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ซึ่งในปี 2560 ได้ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.9 ใกล้เคียงกับประมาณการของ สศค. ในขณะที่ สศค. คาดการณ์ว่าตัวเลขการขยายตัวของ GDP ปี 2561 จะมีการเติบโตได้สูงถึงอัตราร้อยละ 4.2 


การสัมมนาภาคเช้า หัวข้อครบถ้วนทุกมิติความรู้และความคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินโดยวิทยากร ประกอบด้วย นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายบริหารงานทั่วไป สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  นายธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และนางชนาธิป จริยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายอมรศักดิ์ มาลา เศรษฐกรชำนาญการ ส่วนนโยบายคุ้มครองเงินฝาก สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระสำคัญของการสัมมนาในภาคเช้าจะครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองเงินฝากในภาพรวมของระบบสถาบันการเงิน การเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบสถาบันการเงิน ความสำคัญของระบบข้อมูลเครดิต แนวทางในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้อง การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ภัยทางการเงิน รวมถึงแนวทางการร้องเรียนของผู้ใช้บริการทางการเงิน


การสัมมนาภาคบ่าย ประกอบด้วย การสัมมนาหัวข้อเข้าถึงระบบการประกันภัย เข้าใจโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561” ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงแรกเป็นการสัมมนาหัวข้อความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงระบบการประกันภัยโดยวิทยากร นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และนางสาวเมวลี เทียมเทศ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระสำคัญของการสัมมนาในหัวข้อนี้จะครอบคลุมเรื่องแนวทางการพัฒนาของระบบประกันภัยไทยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และการนำระบบการประกันภัยมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน นอกจากนี้ ยังได้มีการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ไมโครอินชัวรันส์ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อยที่จะทำให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบการประกันภัยได้โดยง่าย ส่วนการสัมมนาในช่วงที่สองเป็นการสัมมนาหัวข้อความรู้ความเข้าใจโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561” โดยวิทยากร นายเกตโกมล ไพรทวีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. และนายภาสุ ท้วมเสม เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระสำคัญของการสัมมนาในหัวข้อนี้จะครอบคลุมหลักการ ความจำเป็น และประโยชน์ของโครงการประกันภัยข้าวนาปี แนวทางการรับประกันภัยข้าวนาปี ผลการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 – 2560 และรายละเอียดของการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 และสำหรับการสัมมนาในช่วงสุดท้ายของภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องวางแผนเกษียณสุขกับ กอช.” โดยนางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งสาระสำคัญของการบรรยายจะครอบคลุมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างหลักประกันให้กับแรงงานนอกระบบและไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ เมื่อถึงวัยเกษียณผ่านการออมในกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. โดยมีการให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนและวิธีการสมัครสมาชิก กอช. ช่องทางการออมเงินและการได้รับเงินสมทบจากภาครัฐ สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. รวมถึงการแนะนำเพื่อวางแผนการออมระยะยาวเพื่อให้สมาชิกได้รับเงินสมทบจากภาครัฐและรับเงินบำนาญที่เพียงพอเมื่อถึงวัยเกษียณ


โดยสรุป การสัมมนาทั้ง 2 ช่วง เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน อันจะสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 . สศค. ยังได้จัดกิจกรรมโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชนให้กับนิสิตชั้นปีที่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 85 คน และเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณ .. 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนในระดับอุดมศึกษา (การจัดกิจกรรม 2 ครั้งที่ผ่านมา สศค. ได้จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการจากนิสิต ผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 เม.ย. 2561 เวลา : 17:38:23

23-04-2018
เบรกกิ้งนิวส์
1. กทม.-ปริมณฑทล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อนโดยทั่วไป

2. ทองคำขายวันนี้ ทองแท่งบาทละ 19,850 ทองรูปพรรณบาทละ 20,350

3. ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ 31.31-31.34 บาท/ดอลลาร์

4. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด : รายงานภาวะตลาด Gold Futures รายวัน (ภาคค่ำ) ทองคำปรับตัวลดมาแนวรับ

5. วันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,801.28 จุด เพิ่มขึ้น 6.34 จุด หรือ 0.35%

6. ปตท. ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 30 สตางค์/ลิตร (เว้น E85 คงเดิม) มีผลพรุ่งนี้ (21 เม.ย.61) เวลา 05.00 น.

7. ประกาศ : 24 เม.ย.61 น้ำประปาไหลอ่อน ถ.รามคำแหง

8. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,797.24 จุด เพิ่มขึ้น 2.30 จุด หรือ 0.13%

9. บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ไซด์เวย์ในกรอบ 1790-1800 (20/04/61)

10. บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด : รายงานภาวะ TFEX รายวัน ราคาทองคำอ่อนตัวลง (20/04/61)

11. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวันที่ (20/04/61) ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดทรงตัว

12. กทม.-ปริมณฑล อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่. ไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น

13. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดที่ 1,797.31 จุด เพิ่มขึ้น 2.37 จุด หรือ 0.13%

14. บล.เคจีไอ : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน วานนี้เคลื่อนไหวแกว่งตัวลง (20/04/61)

15. บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สะสมหุ้นไปที่บริเวณดัชนี 1750 จุด (20/04/61)

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555