เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
การสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การสัมมนาการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561

 


 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ว่าการสัมมนาดังกล่าว

ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งเช่นเดียวกับเมื่อ 2 ครั้งก่อนที่ผ่านมาที่ได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนราธิวาส สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนที่มากถึง 300 คน สูงกว่าจำนวนเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ที่ประมาณ 250 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย สหกรณ์ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี และเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยมีนางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ซึ่งได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในส่วนของนโยบายด้านการคลัง นโยบายด้านภาษี นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายด้านการออม และนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ซึ่งในปี 2560 ได้ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.9 ใกล้เคียงกับประมาณการของ สศค. ในขณะที่ สศค. คาดการณ์ว่าตัวเลขการขยายตัวของ GDP ปี 2561 จะมีการเติบโตได้สูงถึงอัตราร้อยละ 4.2 


การสัมมนาภาคเช้า หัวข้อครบถ้วนทุกมิติความรู้และความคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินโดยวิทยากร ประกอบด้วย นายจิรานุวัฒน์ ธัญญะเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สายบริหารงานทั่วไป สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  นายธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และนางชนาธิป จริยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และนายอมรศักดิ์ มาลา เศรษฐกรชำนาญการ ส่วนนโยบายคุ้มครองเงินฝาก สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระสำคัญของการสัมมนาในภาคเช้าจะครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองเงินฝากในภาพรวมของระบบสถาบันการเงิน การเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบสถาบันการเงิน ความสำคัญของระบบข้อมูลเครดิต แนวทางในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้อง การคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน ภัยทางการเงิน รวมถึงแนวทางการร้องเรียนของผู้ใช้บริการทางการเงิน


การสัมมนาภาคบ่าย ประกอบด้วย การสัมมนาหัวข้อเข้าถึงระบบการประกันภัย เข้าใจโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561” ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงแรกเป็นการสัมมนาหัวข้อความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงระบบการประกันภัยโดยวิทยากร นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และนางสาวเมวลี เทียมเทศ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระสำคัญของการสัมมนาในหัวข้อนี้จะครอบคลุมเรื่องแนวทางการพัฒนาของระบบประกันภัยไทยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และการนำระบบการประกันภัยมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน นอกจากนี้ ยังได้มีการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ไมโครอินชัวรันส์ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรายย่อยที่จะทำให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบการประกันภัยได้โดยง่าย ส่วนการสัมมนาในช่วงที่สองเป็นการสัมมนาหัวข้อความรู้ความเข้าใจโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561” โดยวิทยากร นายเกตโกมล ไพรทวีพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนางสาวอมรรัตน์ จารุรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. และนายภาสุ ท้วมเสม เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนนโยบายการประกันภัย สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระสำคัญของการสัมมนาในหัวข้อนี้จะครอบคลุมหลักการ ความจำเป็น และประโยชน์ของโครงการประกันภัยข้าวนาปี แนวทางการรับประกันภัยข้าวนาปี ผลการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2554 – 2560 และรายละเอียดของการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 และสำหรับการสัมมนาในช่วงสุดท้ายของภาคบ่ายเป็นการบรรยายเรื่องวางแผนเกษียณสุขกับ กอช.” โดยนางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งสาระสำคัญของการบรรยายจะครอบคลุมถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการสร้างหลักประกันให้กับแรงงานนอกระบบและไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญ เมื่อถึงวัยเกษียณผ่านการออมในกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. โดยมีการให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนและวิธีการสมัครสมาชิก กอช. ช่องทางการออมเงินและการได้รับเงินสมทบจากภาครัฐ สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช. รวมถึงการแนะนำเพื่อวางแผนการออมระยะยาวเพื่อให้สมาชิกได้รับเงินสมทบจากภาครัฐและรับเงินบำนาญที่เพียงพอเมื่อถึงวัยเกษียณ


โดยสรุป การสัมมนาทั้ง 2 ช่วง เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน อันจะสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 . สศค. ยังได้จัดกิจกรรมโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชนให้กับนิสิตชั้นปีที่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 85 คน และเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณ .. 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนในระดับอุดมศึกษา (การจัดกิจกรรม 2 ครั้งที่ผ่านมา สศค. ได้จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการจากนิสิต ผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 11 เม.ย. 2561 เวลา : 17:38:23

19-03-2019
เบรกกิ้งนิวส์
1. กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว 2 จุด

2. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(18มี.ค.)ที่31.68 บาท/ดอลล์

3. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(18มี.ค.)ลดลง 8.00 จุด

4. หุ้นไทยเปิดตลาดเช้าวันนี้(18มี.ค.)เพิ่มขึ้น 3.28 จุด

5. MTS Gold แนะกลยุทธ์ลงซื้อขึ้นขายทำกำไรในกรอบแคบๆ

6. เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้(18มี.ค.)ที่ระดับ 31.65 บาท/ดอลล์

7. ราคาทองคงที่ทองแท่งขายออก 19,500 บาท

8. ไทยตอนบนร้อนและมีพายุในภาคเหนือ-กลาง กับลูกเห็บตก ลมกระโชกแรง

9. ดาวโจนส์ปิดตลาด(15มี.ค.)บวก 138.93 จุด

10. กรมการขนส่งทางบก พร้อม!!! อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

11. กรมการขนส่งทางบก กำชับ! ผู้ประกอบการคุมเข้มพนักงานขับรถบรรทุก และรถโดยสาร ปฏิบัติตามกฏจราจร

12. กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ระวัง "พายุฤดูร้อน" ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางพื้นที่ หลีกเลี่ยงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา

13. "ป๋าเปรม" เข้าคูหา ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เขตดุสิต

14. ร.10 มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย เหตุการณ์เครื่องบินสายการบินเอธิโอเปียตก ที่เมืองบิชอฟตู

15. อาลัย! ท่านทูต "วีรชัย พลาศรัย" ผู้ต่อสู้คดีปราสาทพระวิหาร เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไขกระดูก

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555