เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จังหวัดบุรีรัมย์


โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดบุรีรัมย์

 


 

นายพรชัย ฐีระเวช รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้จัดให้มีโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประชาชนชาวบุรีรัมย์เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 300 คน ซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับทางรัฐบาลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบด้วย

ในการนี้ นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงการคลังใน 2 เรื่องควบคู่กันไป ได้แก่ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หรือมาตรการคนไทยไม่ทิ้งกัน) กล่าวคือ ทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) และผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer: AO) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) และเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสิน ได้ปฏิบัติงานสัมภาษณ์ข้อเท็จจริง สอบถามความประสงค์ของการพัฒนา แล้วทำการประเมิน วิเคราะห์ และให้คำแนะนำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมงานเป็นรายบุคคล ซึ่งเมื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองแล้ว ทีม ปรจ. จะดำเนินการประสานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (คอจ.จังหวัดบุรีรัมย์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละรายต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ จำนวน 284,734 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ AO ได้เข้าไปประเมินแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว 234,098 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82 โดยจะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2561

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนั้น เมื่อพบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมสัมภาษณ์ข้อเท็จจริงและประเมินผลพัฒนาคุณภาพชีวิตรายใดมีปัญหาหนี้นอกระบบ เจ้าหน้าที่ของ ... และธนาคารออมสิน จะเข้าสัมภาษณ์และแนะนำเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบ การเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารและสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ การฟื้นฟูศักยภาพและการให้ความรู้ทางการเงิน เป็นการเพิ่มเติม รวมถึงจะได้มีการประสานส่งลูกหนี้นอกระบบไปยังคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัด และคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือตามแต่กรณีต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบจำนวน 56,024 คน มีมูลหนี้นอกระบบรวมกันเป็นเงิน 2,909.63 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 51,935.42 บาทต่อคน ซึ่งเจ้าหน้าที่ ... และธนาคารออมสิน อยู่ระหว่างติดตามตัวเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบแต่ละรายดังกล่าวต่อไป


นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติมอบนโยบาย เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยกล่าวว่า กระทรวงการคลังมุ่งมั่นจะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบครบวงจรและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถดำรงชีพในระยะยาว เพื่อให้สามารถหลุดพ้นจากความยากจนและมีความสุขได้อย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อย่างถูกต้องโดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมในอัตราร้อยละ 36 ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ควบคู่กับการจัดให้มีสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินเป็นแหล่งเงินทุนทดแทนการกู้ยืมเงินนอกระบบ นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยยังได้รับประโยชน์จากการใช้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าเดินทาง ตลอดจนได้รับโอกาส 4 มิติจากการเข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ การมีงานทำ การฝึกอาชีพและการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน  ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่า เมื่อผู้มีรายได้น้อยได้รับโอกาสการช่วยเหลือต่าง ดังกล่าวจากภาครัฐแล้ว ขอให้เสริมสร้างวินัยทางการเงินโดยการทำบัญชีครัวเรือน เก็บสะสมเงินออม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วย

อนึ่ง ภายในงานยังมีบูธและกิจกรรมต่าง เช่น การให้คำปรึกษาทางการเงิน การให้คำปรึกษาทางกฎหมายสำหรับลูกหนี้นอกระบบ การสาธิตโมเดลอาชีพ 8 อาชีพ การรณรงค์ส่งเสริมการออม การประชาสัมพันธ์ประโยชน์ที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับจากโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของรัฐบาล เป็นต้น เพื่อเสริมให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้และประโยชน์อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการมอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินแก่ผู้มีรายได้น้อยจาก ... และธนาคารออมสิน และการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 6 ราย อนึ่ง ปัจจุบันในจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 6 ราย โดยได้ปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนเพื่อทดแทนการกู้ยืมเงินนอกระบบแล้ว 676 ราย คิดเป็นวงเงิน 21.62 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณ 32,000 บาทต่อราย


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 พ.ค. 2561 เวลา : 17:30:08

12-12-2018
เบรกกิ้งนิวส์
1. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(11 ธ.ค.) ที่ระดับ 32.79 บาท/ดอลลาร์

2. ดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(11 ธ.ค.) ที่ระดับ 1,633.62 จุด ลดลง 16.37 จุด (-0.99%)

3. ตลาดหุ้นไทยปิด ลบ 16.37 จุด ดัชนี 1,633.62 จุด

4. ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้า ร่วงแรง 14.93 จุด ดัชนี 1,635.06 จุด

5. ทองวันนี้ ราคาลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 19,850 บาท ทองแท่ง ขายออก 19,350 บาท

6. กรมอุตุฯ แจ้งวันที่ 11-16 ธ.ค.ประเทศไทยอากาศเริ่มเย็นลง /วันนี้ "ใต้"ฝนตกหนัก/กทม.ฝน 10%

7. ไทยออยล์ วิเคราะห์ "ความกังวลต่ออุปสงค์โลกฉุดราคาน้ำมันดิบปิดร่วงกว่าร้อยละ 3"

8. MTS Gold วิเคราะห์ราคาทองคำ ภาคเช้าวันนี้ (11 ธ.ค.61) ให้แนวรับ 1,240 เหรียญ แนวต้าน 1,250 เหรียญ

9. นักวิเคราะห์มองดัชนีหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวลงในกรอบ 1,630 - 1,670 จุด เหตุบรรยากาศสงครามการค้าประทุขึ้นอีกรอบ

10. ตลาดหุ้นไทยเปิดต้นสัปดาห์ ลบ 3.12 จุด ดัชนี 1,646.87 จุด

11. ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์สระบุ แนวโน้มราคาทองคำเป็นขาขึ้น

12. เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้(11 ธ.ค.) ที่ระดับ 32.86 บาท/ดอลลาร์

13. อุตุฯ เผยทั่วไทยยังมีฝนเล็กน้อย ส่วนใต้ตกหนักบางแห่ง

14. ดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(7 ธ.ค.) ที่ระดับ 1,649.99 จุด ลดลง 3.74 จุด (-0.23%)

15. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(7 ธ.ค.) ที่ระดับ 32.83 บาท/ดอลลาร์

อ่านข่าว เบรกกิ้งนิวส์ ทั้งหมด
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555