ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน


นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมมือกับสำนักราชเลขาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และผู้ที่ทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ในหลักการเมื่อมีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา สำนักราชเลขาธิการจะกลั่นกรองตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอำนาจในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งการนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้สนองงานพระมหากษัตริย์ในส่วนของราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพื่อขอรับพระราชทานความเป็นธรรมเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น โดยสถิติการรับเรื่องร้องเรียนในจังหวัดพิษณุโลก 3 ปีย้อนหลังพบว่ามีจำนวน 46 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 37 เรื่อง และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง พบกระทรวงมหาดไทยโดนร้องเรียนมากที่สุด ประเด็นการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องปัญหากรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินสาธารณะและหน่วยงานของรัฐทับซ้อนที่ดินเอกชน รวมทั้งปัญหาการทุจริตและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในระดับการเมืองท้องถิ่น ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะได้ตรวจสอบข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ออกให้บริการรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชนระหว่างลงพื้นที่ตามวันและสถานที่ดังกล่าวด้วย สำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตนเอง สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน 1676 (โทรฟรีทั่วประเทศ) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกทางหนึ่ง

นางผาณิต กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินยังมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านจริยธรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนที่ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ราษฎรในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ มีจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาตอน โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน โรงเรียนบ้านลาดเรือ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ และโรงเรียนบ้านน้ำจวง และองค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมคือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค

สำหรับการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ มีจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำตาก โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านลาดคื้อ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา และโรงเรียนนาบัววิทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดพิษณุโลก คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาบัว

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 พ.ค. 2555 เวลา : 15:40:39

02-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 2, 2020, 5:18 pm