ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
มศว ออกแถลงการณ์จี้นายกฯ-ขุนค้อน-นิคม ลาออก


 

 

 

มีรายงานช่วงดึกวานนี้ว่า คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ออกแถลงการณ์ของชาว มศว ระบุว่า ดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ได้มีประชาชนชาวไทยจำนวนมากได้มาชุมนุมคัดค้านรัฐบาลในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ซึ่งใช้เสียงข้างมากผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ตามคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
          
แต่กาลกลับปรากฏว่า แทนที่รัฐบาลจะยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และรับฟังเสียงของประชาชนที่แสดงการคัดค้านการกระทำดังกล่าว ด้วยการแสดงความรับผิดชอบ อันเป็นจริยธรรมทางสังคมและจริยธรรมทางการเมืองขั้นพื้นฐานที่ควรปฏิบัติ แต่รัฐบาลกลับแสดงออกอย่างชัดแจ้งที่จะปฏิเสธคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ โดยยินยอมให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลออกแถลงการณ์ไม่ยอมรับผลตามคำพิพากษา และยังแสดงการคัดค้านต่อต้านคำสั่งศาลในรูปแบบต่างๆ อาทิ การส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบการกระทำของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อันเท่ากับเป็นการใช้อำนาจบริหารเข้าแทรกแซงอำนาจตุลาการอย่างทุจริต เป็นต้น
         
 รัฐบาลเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจทางบริหาร มีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งความศักดิ์ของกฎหมายกลับฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นแบบอย่างอันเลวร้ายในสังคม สร้างบรรทัดฐานและทัศนคติทางสังคมที่ไม่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน เกินกว่าที่ชาวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของประเทศจะยอมรับได้ เป็นการกระทำที่สวนทางกับบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ปลูกฝังและบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน
          คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงขอรวมพลังกับประชาชนเพื่อคัดค้านการดำเนินการดังกล่าว และขอให้รัฐบาลดำเนินการ ดังนี้
          1. ให้รัฐบาลขอโทษต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ล่วงละเมิดอำนาจศาลและยุติการกระทำในการใช้อำนาจทางบริหารแทรกแซงอำนาจตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญ
          2. ให้รัฐบาลขอโทษต่อประชาชนที่ได้ดำเนินการต่างๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
          3. ให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก
          4. ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาลาออก
          5. ขอให้ประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาลาออก
          6. ให้ผู้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องขอโทษต่อประชาชน
          7. ให้สมาชิกรัฐสภาผู้ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญ 312 คน ต้องขอโทษประชาชนและลาออก
          8. ขอวิงวอนให้ข้าราชการ ทหาร และตำรวจ โปรดใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลที่หมดความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน ต่อการกระทำต่อพี่น้องประชาชนผู้บริสิทธิ์และเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 พ.ย. 2556 เวลา : 09:41:39

20-03-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555