ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ป้อนกำลังคนท่องเที่ยวรับตลาดอาเซียน


 


ก.แรงงาน หารือความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมไทย บรรจุแผนของคณะอนุฯ ด้านการท่องเที่ยวฯภายใต้กรอบ กพร.ปช. ยึดมาตรฐานกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) พร้อมร่วมมือเอกชนพัฒนากำลังคนป้อนภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรม รองรับความต้องการตลาดแรงงานอาเซียน
 

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสหารือร่วมกับนายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย เรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอาเซียน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า  กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและได้จัดทำหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานเพื่อเตรียมกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดใหม่ สำหรับผลการหารือด้านความร่วมมือในครั้งนี้ จะได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณานำไปหารือในรายละเอียดกับทางสมาคมฯ เพื่อบรรจุในแผนงานของคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช) ที่จะมีการประชุมระดับชาติ ในปลายเดือนมีนาคมนี้ เพื่อจัดทำแผนป้อนกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF : ASEAN Qualifications Reference Framework) และตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งเมื่อได้แผนในภาพรวมแล้วก็จะสามารถเสนอของบกลางต่อไปได้

ด้าน นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันนักศึกษาอาชีวะจะมีมากขึ้นกว่า 30 % แต่บุคลากรด้านการโรงแรมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาหาคนให้ไม่ทันความต้องการของตลาดแรงงาน จึงต้องอาศัยการพัฒนาบุคลากรจากบุคคลทั่วไปที่อยู่นอกระบบการศึกษา ซึ่งคนเหล่านี้ยังไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพและความรู้ความสามารถพื้นฐานในด้านการโรงแรม ขณะเดียวกันกลุ่มโรงแรมดุสิตธานีได้จัดตั้งโรงเรียนดุสิตการโรงแรม และวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการโรงแรมให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถเข้ามาเรียนได้ แต่การดำเนินการต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐเช่นกัน

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 มี.ค. 2559 เวลา : 17:23:31

19-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555