ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯชี้เร่งดำเนินการให้สตรีและเด็กได้รับความเสมอภาค


 


เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล www.thaigov.go.th เผยแพร่สารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล ระบุว่า
 
 

 
 
พี่น้องสตรีที่รักทั้งหลาย

 เนื่องในโอกาส “วันสตรีสากล” ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้ ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดี มายังพี่น้องสตรีไทยและประชาชนคนไทยที่รักทุกท่าน

 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับผู้หญิงและสันติภาพเป็นพิเศษ ซึ่งปัจจุบันสังคมโลกล้วนส่งเสริมบทบาทของสตรีในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความทัดเทียมผู้ชายมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การบริหารและการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ

 ในการประชุมผู้นำโลกว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริม พลังสตรี จากคำมั่นสู่การปฏิบัติเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก มีความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในการดำเนินการตามปฏิญญาและแผนปฏิบัติการปักกิ่ง โดยมีประเด็นท้าทายที่หลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้สตรีและเด็กผู้หญิงได้รับความเสมอภาคอย่างแท้จริง สามารถดำรงชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี 

รวมทั้งสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการพัฒนาประเทศของตนได้อย่างเต็มที่ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ในการพัฒนาบทบาทของสตรีไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านงบประมาณ เพื่อให้ทั้งหญิงและชายได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมให้สตรี มีสัดส่วน ในตำแหน่งที่มีส่วนในการตัดสินใจที่เหมาะสมมากขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการสตรี และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการให้คำปรึกษา จัดทำระบบ e-training เพื่อมุ่งพัฒนาขีดความสามารถพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ตลอดจนการขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมของผู้ต้องขังหญิง ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

 ในโอกาส “วันสตรีสากล” ประจำปี ๒๕๕๙ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ           พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้พี่น้องสตรีไทย จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมพัฒนาประเทศไทยของเรา ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 08 มี.ค. 2559 เวลา : 11:04:57

23-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 23, 2019, 7:16 pm