ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.เกษตรฯเข้มระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร


 


กระทรวงเกษตรฯ เข้มขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการเกษตร และระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ใช้กลไกจังหวัดให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการป้องกันการกระทำผิด พร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคสินค้าเกษตรที่ไม่ถูกฎหมาย
 

 
 
 
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการเกษตรและระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ว่า สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยกองควบคุมมาตรฐาน ได้รายงานถึงผลการดำเนินการตรวจสอบสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้จำแนกผลการตรวจสอบตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานออกเป็น 7 ฉบับ
 
 
ได้แก่            1.ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ. 2553 2.พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535      3. พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535  4. พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 5. พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  6. พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510           7. พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 ทั้งนี้ ยังคงพบการกระทำความผิดและการดำเนินคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้แล้วก็ตาม

 
“สำหรับแนวทางแก้ไขเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายด้านการเกษตร คณะกรรมการฯ จะเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในเชิงรุก โดยการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อมิให้เกิดการกระทำผิดกฎหมายด้านการเกษตรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของประชาชนให้มีความตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคสินค้าเกษตรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
 
 
รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น นอกจากนี้ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิเศษแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานส่วนกลาง และคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อประสานงานเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลในระดับพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยจะรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากพื้นที่เพื่อรายงานกระทรวงเกษตรฯ พร้อมทั้งสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติการจับกุมในกรณีพิเศษ นอกเหนือจากงานเฝ้าระวัง และงานตรวจจับในพื้นที่ต่อไป” นายศักดิ์ชัย กล่าว

 


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 เม.ย. 2559 เวลา : 07:01:48

19-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555