ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โพลม.รังสิตระบุ '2 ปีคสช.'ได้คะแนนปานกลาง


 


ศูนย์ติดตามรัฐกิจไทย คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต นายชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องความสุขของประชาชนชาวไทย ภายใต้ 2 ปี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อสำรวจระดับความสุขของประชาชนชาวไทย ภายใต้ 2 ปีของคสช. 

จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 3,500 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 9-15 พ.ค.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับบทบาทการคืนความสุขให้ประชาชนชาวไทยผ่านกลไกของรัฐบาลในระดับกระทรวง ตลอดระยะเวลา 2 ปี และความต้องการเป็นของประชาชนที่ต้องการให้คสช.คืนความสุขให้ก่อนการเลือกตั้ง พบว่าประชาชนมีความสุขโดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 6.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน จำแนกเป็นความสุขทางกาย อยู่ในระดับมาก 7.03 คะแนน และความสุขทางใจ อยู่ในระดับปานกลาง 6.26 คะแนน ภูมิภาคที่ประชาชนมีระดับความสุขมากที่สุด คือ ภาคกลาง 7.39 คะแนนและภูมิภาคที่ประชาชนมีระดับความสุข น้อยที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.84 คะแนน

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทการคืนความสุขให้ประชาชนชาวไทยผ่านกลไกของรัฐบาลในระดับ กระทรวง ตลอดระยะเวลา 2 ปีภายใต้คสช. โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง6.28 คะแนน ซึ่งกระทรวงที่มีบทบาทมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สำนักนายกรัฐมนตรี 8.25 คะแนน กระทรวงกลาโหม 8.13 คะแนน และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8.02 คะแนน ส่วนกระทรวงที่มีบทบาทน้อยที่สุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.03 คะแนน กระทรวงวัฒนธรรม 4.97 คะแนน และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.52 คะแนน

ความต้องการจำเป็นของประชาชนที่ต้องการให้คสช.คืนความสุขให้ก่อนการเลือกตั้ง 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.การยกระดับคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาปากท้อง ร้อยละ 21.46 2.เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ร้อยละ 18.71 และ 3.การปฏิรูปภาคเกษตรกรรม ราคาสินค้าเกษตร ร้อยละ 15.39

"ในภาพรวมประชาชนยังให้สำคัญกับวิถีชีวิตเป็นปกติ และคุณภาพชีวิตโดยรวม จะเห็นว่าผลการศึกษาภาพรวมความสุขคนไทย รัฐบาลสอบผ่านก่ำกึ่ง ได้คะแนนในเกณฑ์ปานกลาง ไม่ถือว่าดีนัก จากเหตุที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่และยังไม่แก้ไขอย่างจริงในเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำหากเป็นรัฐบาลเลือกตั้งคงเจอม็อบเกษตรกรทุกวัน จะเห็นว่ากลุ่มการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลมาแต่แรกก็ยังชั่งน้ำหนัก ไม่นิยมเหมือนช่วงเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ๆ สิ่งที่น่าสนใจคือทำอย่างไรการทำงานรัฐบาลต่อไปไม่สอบตก" นายชาญชัย จิตรเหล่าอาพร ผอ.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กล่าว  
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 20 พ.ค. 2559 เวลา : 12:45:37

23-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555