ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐมนตรีพาณิชย์มอบรางวัลการประกวดข้าวคุณภาพและโรงสีติดดาว


 


นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบรอบ 74 ปี ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ข้าวตราคุณภาพดีเด่น การประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และโรงสีติดดาวประจำปี 2559 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่สมควรได้รับการยกย่องและภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน

การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศ เรื่อง การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2558/59 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 34 จัดส่งไปยังจังหวัดเป้าหมาย จำนวน 22 จังหวัด  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรายบุคคลและสถาบันเกษตรกร โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เกษตรกรรายบุคคล (2) กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร สนใจส่งตัวอย่างข้าวเข้าประกวดระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกให้ได้ตัวอย่างข้าวแต่ละประเภทไม่เกิน 4 ตัวอย่างและ 3 ตัวอย่าง ตามลำดับ ซึ่งในปีการเพาะปลูก 2558/59 มีเกษตรกรรายบุคคลชนะการประกวดระดับจังหวัดและส่งตัวอย่างข้าวเข้าประกวดระดับประเทศ จำนวน 22 จังหวัดๆ ละ 4 ตัวอย่าง รวม 88 ตัวอย่าง และกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร จำนวน 19 จังหวัด รวม 47 ตัวอย่าง โดยเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2558/59 ที่กรมการค้าภายในแต่งตั้งคัดเลือกตัวอย่างข้าว ในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดว่าจะได้รับรางวัลใด ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยประเภทเกษตรกรรายบุคคล คัดเลือกเหลือ 18 ตัวอย่าง ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รองอันดับหนึ่ง รองอันดับสอง และรางวัลชมเชย 15 รางวัล  ส่วนประเภทกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร คัดเลือกเหลือ 3 ตัวอย่าง .ซึ่งจะได้รับรางวัลชนะเลิศ รองอันดับหนึ่ง และรองอันดับสอง 
การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง 27 ปีแล้ว ในปีนี้มีโรงสี ส่งตัวอย่างข้าว   เข้าประกวด 23 จังหวัด 88 ตัวอย่าง โดยจะมีการมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดข้าวสาร 5 ประเภท ได้แก่ ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวพื้นแข็ง ข้าวพื้นอ่อน ข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวพิเศษภาคเหนือ และข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 รางวัล 

พร้อมกันนี้ กรมการค้าภายในได้ให้การรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือ ซึ่งได้มีการตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกเดือน เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิบรรจุถุงให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม โดยจะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้รับมาตรฐานรูปพนมมือที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตลอด 3 ปี จำนวน 26 ราย รวม 29 เครื่องหมายการค้า

สำหรับการจัดเกรดโรงสีโดยติดดาว เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงสีของประเทศไทยให้มีการจัดการทั้งด้านกระบวนการผลิต การดูแล และเก็บสินค้าจนถึงการรับซื้อผลผลิต และจำหน่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบมาตรฐานสากล โดยโรงสีที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวน 98 ราย จัดเกรดโรงสีติดดาวแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “โรงสีดาวทอง” ซึ่งมีใบรับรองระบบมาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP “โรงสีดาวเงิน” ที่ยังไม่มีใบรับรองระบบมาตรฐาน โดย “โรงสีดาวทอง” จำนวน 59 ราย จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในปีนี้ นอกจากนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการค้าภายในประจำปี 2559 ข้าราชการที่ได้รับการยกย่องเป็น คน.ต้นแบบ ประจำปี 2559 และผู้ทำคุณประโยชน์ให้ราชการร่วมกับกรมการค้าภายใน

รัฐมนตรีพาณิชย์ยังกล่าวเสริมอีกด้วยว่า ภายในงานได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด “ครอบรอบ 74 ปี กรมการค้าภายใน”ระหว่างวันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.       ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และของใช้ประจำวัน ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20 – 40 โดยจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เช่น ราคาน้ำตาลทราย ราคา 19 บาท/กิโลกรัม น้ำมันพืช (องุ่น) ราคา 39 บาท/ขวด (1 ลิตร) เป็นต้น 

 

บันทึกโดย : วันที่ : 22 พ.ค. 2559 เวลา : 10:53:07

22-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555