ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.เกษตรฯเตรียมจัดเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)ต้นแบบ27พ.ค.นี้


 


กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าใช้ศูนย์เรียนรู้ฯ (ศพก.) ทั่วประเทศจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี/ให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เผยเตรียมจัด Kick Off เปิดตัวต้นแบบแห่งแรกดีเดย์ 27 พ.ค.นี้ 

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ก่อนที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นการก้าวเข้าสู่ฤดูการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ของเกษตรกรปี 2559/60 นั้น  ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการและเตรียมพร้อมให้บริการเกษตรกรตามบทบาทภารกิจ โดยกิจกรรมหนึ่ง คือ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเตรียมพร้อมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ที่หวังกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีอยู่ โดยเตรียมจัดเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งแรกวันที่ 27 พ.ค.นี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา และเตรียมขยายผลให้ครบทุกศพก.ในแต่ละอำเภอๆ ละ 1 จุด รวม 882 แห่งทั่วประเทศ
 
สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม Field Day จะมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริงแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก จัดเป็นสถานีเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งแต่ละสถานี จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกันและเบ็ดเสร็จในตัวเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายของการจัด Field Dayกิจกรรมรอง เน้นการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้และเกี่ยวเนื่องกับประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ เช่น นิทรรศการของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และกิจกรรมเสริม ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
ด้านนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการดูแลเกษตรกรในฤดูกาลผลิตใหม่ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมการไว้ 4 ด้าน คือ 1.เตรียมพร้อมวางแผนการผลิต ภายใน ศพก.ทั้ง 882 ศูนย์ โดยการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ทุกอำเภอๆ ละ 1 จุด การประสานงานให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้บริการความรู้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ข้อมูลราคา แหล่งรับซื้อ ให้คำแนะนำในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ (Agri Map) การปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว ข้าวโพด ในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกพืชอื่น 2. การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพด้านพันธุ์พืชโดยให้คำแนะนำแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพจากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชชุมชน ได้แก่ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วคุณภาพดี 190 ศูนย์/ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 160 ศูนย์ และศูนย์ปฏิบัติการฯ ด้านพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง 8 ศูนย์ 

สำหรับด้านปุ๋ยมีศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน 882 ศูนย์ ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งมีหน่วยบริการดินและปุ๋ยชุมชนต้นแบบอำเภอละ 1 จุด 3. การลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรู จะมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 882 ศูนย์ และศูนย์ปฏิบัติการฯ ด้านอารักขาพืช 9 ศูนย์ คอยช่วยเหลือเกษตรกรในการสำรวจและประเมินสถานการณ์ศัตรูพืช ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน ผลิตและสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ แมลงตัวห้ำตัวเบียนในการป้องกันศัตรูพืช เพื่อลดการระบาด 4. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมุ่งเน้นการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 550 แปลงใน 76 จังหวัด เพื่อช่วยเพิ่มอำนาจในการต่อรอง และลดต้นทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
“สำหรับขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ในการจัดงานวัน Field Dayใน ศพก.แต่ละแห่งจะมีการกำหนดจำนวนสถานีเรียนรู้ตามความเหมาะสมให้ครบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ มีการตั้งชื่อสถานีเรียนรู้ วิทยากรประจำฐานเรียนรู้ ชี้แจงเกษตรกรและแบ่งกลุ่มที่จะเรียนรู้ ประมาณกลุ่มละ 20-30 คน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม แต่ละกลุ่มเข้าเรียนรู้ในสถานีโดยกำหนดระยะเวลาในการเรียนเท่ากันทุกสถานี เมื่อครบกำหนดเวลาก็จะเวียนไปยังสถานีถัดไปจนครบทุกสถานี หลังจากนั้นทุกกลุ่มจะกลับมารวมกันเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ และกำหนดแนวทางการสนับสนุนเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำหนดแผนการดูแลเกษตรกรตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานจนสิ้นสุดฤดูกาลผลิตให้ครบวงจร” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

บันทึกโดย : วันที่ : 23 พ.ค. 2559 เวลา : 07:09:13

22-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555