ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ที่ประชุมคกก.ท่องเที่ยวฯรับหลักการให้อพท.ปรับปรุงยุทธศาสตร์


 


วันนี้ (6 มิถุนายน 2559) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ททช.) ครั้งที่ 3/2559 โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวใน 5 เดือนแรกของปี 2559 มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศแล้วมากกว่า 6.8 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 17.45 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลอด 5 เดือนมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 13.65 ล้านคน และคาดการณ์ว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวประเทศไทยในปี 2559 จะมีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี จำนวน 32 ล้านคน

ที่ประชุมวันนี้ได้รับหลักการให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ปรับปรุงยุทธศาสตร์ โดยบรรจุเรื่องการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ปลูกจิตสำนึกคนในชุมชน พัฒนาคน และพิจารณาขยายเขตพื้นที่พิเศษ จากคลัสเตอร์และพื้นที่อื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย และหาแนวทางปรับให้ อพท. เข้ามาอยู่ในโครงสร้างของ ททช. ซึ่งจะนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยได้เสนอแนวทางการจัดทำระบบประกันภัยนักท่องเที่ยวเป็นกรมธรรม์ฉบับเดียววงเงิน 180 ล้านบาท ให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยวจำนวน 30 ล้านคน โดยให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำรายละเอียดไปหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป 

สำหรับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจะต้องเน้นเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย และเข้มงวดเรื่องความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว โดยต้องเป็นการรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละคลัสเตอร์ ซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 3 เขต ประกอบด้วย 1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม  2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง และ 3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 42ก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559


 


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 มิ.ย. 2559 เวลา : 17:41:23

27-05-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555