ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
โพลระบุแกนนำชุมชน65%ไม่กังวลกลุ่มการเมืองเก่าเคลื่อนไหวกระทบลงประชามติ


 


รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA)  เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพลล์(Master Poll) เรื่อง คนไทยเข้าใจรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง  :กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,104 ชุมชน จาก 26 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พะเยา นครสวรรค์ ตาก อุตรดิตถ์ อ่างทอง ลพบุรี จันทบุรี นครนายก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ เลย หนองคาย สกลนคร อุดรธานี  นครศรีธรรมราช ระนอง ตรัง ยะลา 

ผลสำรวจการรับรู้รับทราบของประชาชนต่อการลงประชามติ พบว่า ตัวอย่างแกนนำชุมชนเกือบร้อยละร้อย (ร้อยละ 97.6) ระบุทราบมาก่อนแล้วว่าจะมีการลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ร้อยละ 96.7 ระบุทราบจากรายการเดินหน้าประเทศไทย ร้อยละ 85.8 ระบุทราบจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ และ ร้อยละ 76.7 ระบุทราบจากเจ้าหน้าที่ทหาร/หน่วยทหารในพื้นที่ ตามลำดับ 

ผลสำรวจพบประเด็นที่น่าสนใจคือเมื่อสอบถามถึงการมีโอกาสในการอ่าน/ติดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผลการสำรวจพบว่า แกนนำชุมชนประมาณ 2 ใน 3 ระบุเคยอ่านมาบ้างแล้ว  ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่พบว่ามีตัวอย่างเพียงประมาณร้อยละ 20 เท่านั้นที่ระบุเคยอ่านร่างรัฐธรรมนูญ

เช่นเดียวกันกับผลสำรวจการยอมรับต่อประเด็นสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญที่พบว่าสัดส่วนของแกนนำชุมชนที่ยอมรับประเด็นสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น “ความเป็นสากลที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย” ที่พบว่าแกนนำชุมชนร้อยละ 93.6 ระบุยอมรับ  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ที่มีอยู่ร้อยละ 85.0 

นอกจากประเด็นสำคัญดังที่กล่าวไปแล้วนั้น ผลการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า แกนนำชุมชนส่วนใหญ่ คือร้อยละ 93.5 ระบุเห็นด้วยว่าการทำประชามติในร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นหนทางไปสู่ประชาธิปไตย และมากกกว่าครึ่งหนึ่งคือร้อยละ 65.7 ระบุไม่รู้สึกกังวลกรณีที่มีกลุ่มการเมืองเก่าออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงประชามติ ในขณะที่ประมาณ 1ใน 3 หรือร้อยละ 34.3 ระบุรู้สึกกังวลในเรื่องนี้

สำหรับประเด็นความมั่นใจเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของการลงประชามตินั้นพบว่า แกนนำชุมชนส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 84.5 ระบุมั่นใจว่าการลงประชามติในร่างรัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคมนี้ จะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย  และยังพบว่ามากกว่าร้อยละ 90 เห็นด้วยกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่บอกว่าถ้าทำประชามติไม่ผ่านก็ทำใหม่ เพราะอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้ง ในขณะที่ร้อยละ 7.8 ระบุไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ถ้าครั้งแรกที่ประชาชนไม่ยอมรับครั้งต่อไป ก็ยากที่จะยอมรับ/น่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้ / ทุกอย่างก็จะล่าช้าออกไป/การเลือกตั้งจะทำตอนไหนก็ได้ ประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือ รวมถึงคิดว่าการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องทำประชามติก็ได้ (พิจารณารายละเอียดในตารางที่ 7-8)

อย่างไรก็ตาม แกนนำชุมชนร้อยละ 69.2 คิดว่าการลงประชามติในครั้งนี้ “น่าจะผ่าน” ในขณะที่ร้อยละ 6.0 ระบุคิดว่าไม่ผ่าน และร้อยละ 24.8 ระบุยังไม่แน่ใจ และพบว่าสัดส่วนของแกนนำชุมชนที่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจได้แล้วนั้นมีอยู่ถึงร้อยละ 70.0 ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัวจากการสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  ซึ่งมีอยู่ร้อยละ 24.2 

ประเด็นสำคัญสุดท้าย คือเมื่อสอบถามถึงการตัดสินใจของแกนนำชุมชนหากว่าวันนี้เป็นวันลงประชามติในร่างรัฐธรรมนูญ พบว่าแกนนำชุมชนร้อยละ 91.7 ระบุคิดว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญ (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมที่มีอยู่ร้อยละ 70.0) โดยให้เหตุผลว่า เพื่อความสงบสุขของประเทศ/รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีประโยชน์กับประชาชน/เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีช่วยพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น และเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำเพื่อประชาชนและประชาชนมีส่วนร่วมทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ 

นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารองค์กร ได้แสดงทรรศนะเกี่ยวกับผลสำรวจครั้งนี้ว่า แกนนำชุมชนส่วนใหญ่ ที่เห็นด้วยกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่บอกว่าถ้าทำประชามติไม่ผ่านก็ทำใหม่ เพราะอย่างไรก็ต้องมีการเลือกตั้ง ถือเป็นแนวโน้มที่ดีที่ประชาชนมีความต้องการให้ประเทศก้าวสู่ประชาธิปไตยโดยเร็ว และแม้จะเหลือร้อยละ 7.8 จะไม่เห็นด้วยนั้น ถือเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้  โดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเร่งรัดดำเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลงประชามติให้เพิ่มมากขึ้นและทั่วถึง โดยการนำเสนอเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญอย่างละเอียด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในการตัดสินใจลงประชามติ 

นอกจากนี้ มองว่า การตั้งศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 นั้น ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการลงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วย  

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.ค. 2559 เวลา : 09:02:32

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 4:08 am