ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปน. ต่อเวลาลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10 % รายได้น้อยให้ผ่อนได้ด้วย


 


กปน. มอบของขวัญให้กับประชาชน ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 50 ปี ในปีหน้า ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% ต่อเนื่อง ถึงปี 61 พร้อมให้สิทธิในการผ่อนผันการชำระค่าติดตั้งสำหรับผู้มีรายได้น้อย

นางจุฑารัตน์ สมจิตรานุกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร  การประปานครหลวง (กปน.)เปิดเผยว่า เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียมทุกพื้นที่ให้บริการ ประกอบกับปีหน้านี้ จะเป็นโอกาสพิเศษ ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา กปน. จึงขยายเวลามอบส่วนลด 10% สำหรับค่าติดตั้งประปาใหม่ ต่อเนื่องอีก 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้ มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว ประเภทบ้านพักอาศัย จากราคา 5,000 บาท เหลือ 4,500 บาท (ไม่รวมเงินประกันการใช้น้ำจำนวน 400 บาท) และมาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ นิ้ว ประเภทบ้านพักอาศัย จากราคา 6,000 บาท เหลือ 5,400 บาท (ไม่รวมเงินประกันการใช้น้ำจำนวน 600 บาท) ทั้งนี้ ระยะทางการวางท่อถึงสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ต้องไม่เกิน 20 เมตร จากท่อเมน โดยผู้ยื่นต้องเป็นเจ้าของสถานที่หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และมิใช่ผู้ใช้น้ำเดิมที่ถูกยกเลิกการใช้น้ำ หรือถูกงดจ่ายน้ำ รวมทั้งไม่ได้ประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์

สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท เพียงมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานเขต อบต. ผู้ใหญ่บ้าน สามารถขอผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาใหม่รายเดือน ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 1 ปี พร้อมวางเงินประกันการใช้น้ำจำนวน 400 บาท หรือ 600 บาท ตามขนาดมาตรวัดน้ำ โดยมีบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น ข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน เป็นผู้ค้ำประกัน สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอติดตั้งประปาใหม่ด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2559 ได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง หรือทางอินเทอร์เน็ต (www.mwa.co.th) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ก.ย. 2559 เวลา : 12:53:21

28-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 28, 2023, 11:13 am