ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปภ.โชว์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2558 กปภ. ได้คะแนน 82.86


 


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 82.86 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปี 2558 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช.  

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงานภาครัฐ ผ่าน 5 ดัชนี คือ ๑. ความโปร่งใส (Transparency) ๒. ความพร้อมรับผิด (Accountability) ๓. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery)๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) และ ๕. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)ซึ่ง กปภ.ได้รับผลการประเมินอยู่ที่ 82.86 คะแนน เป็นลำดับที่ 43 จาก 115 หน่วยงาน

 
นายเสรี ศุภราทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริต โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร "มุ่งเน้นคุณธรรม"และตลอดปีงบประมาณ 2560 เป็นปีแห่งการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบโดย กปภ.จะรณรงค์โครงการ "ที่นี่ ... องค์กรโปร่งใส" เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในกลุ่มผู้บริหารและพนักงานของ กปภ.ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ตลอดจนแสดงความมุ่งมั่นบริหารจัดการองค์กรและปฏิบัติงานบริการประชาชนอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 08:58:09

22-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 22, 2019, 4:38 am