ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน


 


ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) เดียวกัน โดยปรับปรุงให้กองทุนรวมสามารถลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกันได้ เพื่อให้ บลจ. มีทางเลือกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน โดยแนวคิดการกำหนดหลักเกณฑ์ในครั้งนี้สืบเนื่องจากการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะยกเลิกการห้ามกองทุนรวมลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. เดียวกัน โดย บลจ. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม รวมทั้งเอื้อให้ บลจ. สามารถพัฒนากองทุนรูปแบบใหม่ ๆ เช่น กองสมดุลตามอายุ (target date fund) ที่เน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ  มีทางเลือกในการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และลดการจัดตั้งกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่ซ้ำกันได้

เกณฑ์ที่จะกำหนดครอบคลุมเงื่อนไขในการลงทุน และการเปิดเผยข้อมูล อาทิ ห้ามมิให้กองทุนรวมปลายทางลงทุนย้อนกลับในกองทุนรวมต้นทาง การห้ามการใช้สิทธิออกเสียงในกองทุนรวมปลายทาง และการห้ามมิให้คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน เป็นต้น นอกจากนี้ จะกำหนดให้ บลจ. ต้องเปิดเผยข้อมูลการลงทุนในลักษณะนี้ไว้ในนโยบายการลงทุน และห้ามมิให้ บลจ. นับรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในส่วนที่เป็นการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกันในการประกาศมูลค่า NAV รวมภายใต้การจัดการ เพื่อไม่ให้ภาพรวมของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมบิดเบือน

ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6293 หรือทาง email thanikul@sec.or.th  จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559

 


 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 15:38:27

20-11-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 20, 2019, 5:42 pm