ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. เชิญชวนผู้สูงอายุ ครบ 60 ปี ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1-30 พ.ย. นี้


 

น.ส.สุกฤตา สื่อเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยว่า กทม. กำหนดเปิดรับจดทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1–30 พ.ย. 59 จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2500) สัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปจดทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 

สำหรับเอกสารการลงทะเบียน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา และในกรณีขอรับเงินผ่านธนาคารให้นำสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไปยื่นประกอบด้วย โดยให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง หรือที่กลุ่มงานจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัว สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม โทร. 0 2245 5166 ในวันและเวลาราชการ

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 ต.ค. 2559 เวลา : 18:43:36

22-10-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 22, 2019, 4:33 am