ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
แจงใช้ม. 44 กับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ไม่ได้ยุบ สวทช.ตามที่เป็นข่าว


 


ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” นั้น ไม่ได้เป็นคำสั่งให้มีการยุบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือหน่วยงานต่างๆ แต่อย่างใด เป็นแต่เพียงรัฐบาลมีนโยบายเพื่อจัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้มีระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศมีการทำงานที่มีการบูรณาการร่วมกัน

จากการที่รัฐบาลได้มีเจตนารมย์และนโยบายให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งกลไกในการพัฒนาประเทศ ได้มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาแขนงต่างๆ ให้เกิดความรู้และการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างโอกาสเชิงรุกให้กับประเทศเพื่อก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางและกระจายความเจริญให้ทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และสามารถผลักดันให้มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกำกับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นผลดีต่อระบบวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงของประเทศ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำและร่วมขับเคลื่อนผ่านสภาฯ ดังกล่าว ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเรื่องเดียวกันนี้ หมดความจำเป็น ไม่เกี่ยวข้องกับการยุบหน่วยงานต่างๆ หรือตามที่เป็นข่าวว่าจะมีการยุบสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่อย่างใด 

บันทึกโดย : วันที่ : 10 ต.ค. 2559 เวลา : 10:20:59

26-04-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555