ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กสร.เชิญชวนนายจ้างทำดีเพื่อแผ่นดิน แก้ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน


 


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชวนนายจ้าง ผู้ใช้แรงงานร่วมเป็นกลไกประชารัฐแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จัดทำระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
          
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหายาเสพติดโดยถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบสุขของสังคมและความมั่นคงของประเทศและเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันแก้ไข จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟู จำนวน ๑๑๙,๘๕๓ คน ในจำนวนนี้เป็นผู้อยู่ในวัยกำลังแรงงานทั้งสิ้น ๕๙,๔๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๑ ของผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมด 

กลุ่มบุคคลดังกล่าวถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากไม่เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดความเสื่อมถอยของประสิทธิภาพและวินัยการทำงาน แต่ยังส่งผลกระทบต่อศักยภาพการพัฒนาประเทศ และความสงบสุขในสังคมโดยรวม กสร.ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานโดยจัดทำกิจกรรมโรงงานสีขาว และระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้ การเฝ้าระวังป้องกัน และการบำบัดรักษา 

ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาวทั่วประเทศ จำนวน ๔๕,๘๐๘ แห่ง ลูกจ้าง ๔,๕๔๒,๒๙๓ คน และมีสถานประกอบกิจการจัดทำระบบ มยส. จำนวน ๕,๗๓๔ แห่ง ลูกจ้าง ๑,๑๖๔,๐๙๕ คน รวมทั้งมีนิคมอุตสาหกรรมประกาศตัวเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาว ๓๒ แห่ง 

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกลุ่มสถานประกอบกิจการ ชมรมนักบริหารงานบุคคล ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นเครือข่ายแรงงานป้องกันปัญหายาเสพติดรวมทั่วประเทศ ๘๖ เครือข่าย จากสถานประกอบกิจการเข้าร่วม ๓,๔๘๓ แห่ง ซึ่งเครือข่ายแรงงานเหล่านี้จะเป็นกลไกประชารัฐ โดยความร่วมมือของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการช่วยเหลือส่งลูกจ้างผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษา
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จึงขอความร่วมมือนายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ซึ่งเหมาะสำหรับขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง ๑๐ ถึง ๔๙ คน ในส่วนสถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมด้านบุคลากร ขอให้จัดทำระบบ มยส.เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการรวมพลังทำความดีเพื่อขจัดสิ้นปัญหายาเสพติดและนำความสงบสุขคืนสู่สังคมไทย           
          
ผู้สนใจติดต่อได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๐๐๘๐ หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ย. 2559 เวลา : 12:04:18

14-12-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 14, 2019, 1:50 pm