การตลาด
เยอรมันรับรองศูนย์ทดสอบพลาสติกชีวภาพไทย


ท่ามกลางที่ทั่วโลกได้หันมาสนใจผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มการเติบโตในตลาดโลกมากกว่าร้อยละ30ในขณะที่กำลังการผลิตในปัจจุบันมีเพียง360,000ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ1ของปริมาณพลาสติกที่ใช้ทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะก้าวเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดที่กำลังเติบโตดังกล่าว เพราะไทยก็มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงที่จะผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพขึ้นอย่างครบวงจร ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ศูนย์ทดสอบพลาสติกชีวภาพของไทยเพิ่งได้รับการรับรองจากเยอรมนี 


ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ศูนย์ทดสอบไบโอพลาสติก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการรับรองจากสถาบัน Dincertco ประเทศเยอรมันให้เป็นศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกว่าสามารถย่อยสลายได้ในระดับเป็นปุ๋ยโดยไม่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมใดๆ เป็นแห่งแรกในอาเซียน โดยในขณะนี้รัฐบาลกำลังส่งเสริมและผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคนี้ในอีก10ปีข้างหน้า

ดร.พีรพันธุ์ ฯ กล่าวต่อว่า ไทยมีความอุดมสมบูรณ์ด้านวัสดุชีวมวล(biomass)มีวัตถุดิบด้านการเกษตรที่มีศักยภาพทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะมันสำปะหลัง ซึ่งไทยผลิตหัวมันสดเป็นอันดับ3ของโลกและส่งออกเป็นอันดับ1ของโลก โดยมีกำลังการผลิตหัวมันสดได้ประมาณ27ล้านตันคิดเป็นมูลค่าที่ได้ในปัจจุบันประมาณ61,000ล้านบาท แต่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง10เท่าเมื่อนำมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่มีแหล่งวัตถุดิบจากแป้งมันสำปะหลังจะทำให้ได้กำไรหลังจากหักจากต้นทุนแล้วมากกว่าการลงทุนสร้างโรงงานมันเส้นถึง21.4เท่าหรือเท่ากับมีการสร้างรายได้ใหม่มากถึง144,180ล้านบาท 

ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงผลประโยชน์ที่ไทยจะได้จากการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและยังเป็นการลดปัญหาพืชม็อบของรัฐบาล ด้วยการผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมไบโอพลาสติก พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมให้ทันต่อกระแสความต้องการของตลาดโลกและเป็นการสร้างศักยภาพให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน จากข้อได้เปรียบของประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคนี้ในอีก10ปีข้างหน้า

รัฐบาลได้กำหนดแผนที่นำทางสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยที่ได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานใน4ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ที่1การสร้างความพร้อมด้านวัตถุดิบชีวมวล กลยุทธ์ที่2การเร่งรัดและสร้างเทคโนโลยี กลยุทธ์ที่3การสร้างอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตกรรม และกลยุทธ์ที่4การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยศูนย์ทดสอบไบโอพลาสติก /เอ็มเทค สวทช ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองจากDincertco ให้เป็นศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกว่าสามารถย่อยสลายได้ในระดับเป็นปุ๋ยโดยไม่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมใดๆ เป็นแห่งแรกในอาเซียน จึงถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนตลอดจนการสนับสนุนเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมต่อไป 


LastUpdate 11/09/2556 09:28:24 โดย : Admin
05-12-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 5, 2020, 6:36 pm