เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ธปท.จับตา'การเมืองในปท.-นโยบายQEของสหรัฐ'ปัจจัยเสี่ยงศก.ไทย


นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงเศรษฐกิจเดือนสิงหาคม 2556 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจหลายตัว ส.ค.เริ่มทรงตัว และมีแนวโน้มว่าจะไม่ทรุดตัวลงไปมากกว่า นี้ อย่างไรก็ดี ยังต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป  ทั้งปัจจัยในประเทศและต่างประเทศ  โดยปัจจัยในประเทศ คือ การใช้จ่ายภาครัฐที่จะต้องมีการเร่งกระตุ้นการลงทุนในประเทศ รวมทั้งเรื่องที่จะกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจ คือ สถานการณ์ด้านการเมืองในประเทศ ส่วนปัจจัยต่างประเทศ ได้แก่ ความชัดเจนจากนโยบาย QE ของสหรัฐ, สถานการณ์เศรษฐกิจของยุโรป ซึ่งแม้โดยรวมจะเริ่มดีขึ้นแล้ว แต่ในหลายประเทศยังมีปัญหาอยู่


 

ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาระดับการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนใกล้เคียงกับเดือนก่อนขณะที่การส่งออกมีสัญญาณปรับดีขึ้นโดยได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้นตาม สำหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อชะลอลง อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากการเกินดุลการค้า ส่วนดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายและดุลการชำระเงินขาดดุล

ส่วนการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนค่อนข้างทรงตัว โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 0.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากฐานการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัว แต่ขณะเดียวกันการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และยอดจำหน่ายยานยนต์หดตัว อย่างไรก็ดี แม้ยอดจำหน่ายยานยนต์หดตัวต่อเนื่องเมื่อเทียบกับฐานในปีก่อนที่สูง แต่ปริมาณการจำหน่ายเริ่มทรงตัวการลงทุนภาคเอกชนเริ่มทรงตัวจากเดือนก่อนเช่นกัน แต่หากเทียบกับฐานที่สูงในเดือนเดียวกันปีก่อนการลงทุนยังหดตัว โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 4 ตามการหดตัวของการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ และการซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์

อย่างไรก็ดี การลงทุนก่อสร้างยังขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนตามพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยเฉพาะหมวดที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม สอดคล้องกับยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น การส่งออกสินค้าได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ต่างประเทศมากขึ้น โดยการส่งออกมีมูลค่า19,991 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และเครื่องนุ่งห่ม

อย่างไรก็ดีการส่งออกสินค้าประมงและสินค้าเกษตรแปรรูปยังคงลดลงเนื่องจากปัญหาโรคระบาดในกุ้ง ขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรกรรมลดลงตามการส่งออกยางพาราที่คำสั่งซื้อจากจีนชะลอลงเนื่องจากมีสต็อกอยู่ในระดับสูงและการส่งออกข้าวที่ความต้องการจากต่างประเทศลดลงเนื่องจากราคาของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งและผลผลิตของประเทศผู้นำเข้าหลักมีมากขึ้นการส่งออกที่มีสัญญาณปรับดีขึ้นส่งผลให้การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกปรับดีขึ้นสอดคล้องกัน และทำให้ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยหดตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน จากการปรับดีขึ้นของการผลิตเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะที่การผลิตปิโตรเลียมและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพิ่มขึ้นแต่ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานต่ำในปีก่อน ส่วนการผลิตกุ้งแช่แข็งยังคงลดลงจากปัญหาโรคระบาดในกุ้ง

การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังหดตัว ส่งผลให้การนำเข้ามีมูลค่า 17,777ล้านดอลลาร์ สรอ. หดตัวร้อยละ 2.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการหดตัวของการนำเข้าสินค้าทุน วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ไม่รวมเชื้อเพลิง อย่างไรก็ดี การนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออกเริ่มมีทิศทางปรับดีขึ้น

รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามราคาที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 จากการเพิ่มขึ้นของราคากุ้งที่ผลผลิตลดลงเนื่องจากปัญหาโรคระบาด ราคาปศุสัตว์จากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย และราคามันสำปะหลังที่มีความต้องการใช้เพื่อผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ราคายางพารายังคงลดลงตามคำสั่งซื้อจากจีนที่ชะลอลง ประกอบกับสต็อกของจีนยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาข้าวลดลงตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ลดลง สำหรับด้านผลผลิตสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 3.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามผลผลิตข้าวและกุ้งสำหรับภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวต่างประเทศมีจำนวน 2.5 ล้านคน ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 28.1 ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคโดยเฉพาะจีน มาเลเซียและรัสเซียภาครัฐ รายจ่ายลดลงจากเงินโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกองทุนนอกงบประมาณหลังจากที่เร่งโอนไปมากในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับการเบิกจ่ายลงทุนเพื่องานด้านชลประทานและคมนาคมค่อนข้างล่าช้า

ส่วนรายได้ค่อนข้างทรงตัวโดยการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นขณะที่การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากรถยนต์ลดลง รายได้ที่มากกว่ารายจ่ายทำให้รัฐบาลเกินดุลเงินสด 17พันล้านบาท

สำหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อชะลอลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 1.59 ตามการชะลอตัวของราคาพลังงาน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.75 ชะลอลงตามการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาที่อยู่ในระดับต่ำ สอดคล้องกับอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอลง อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากการเกินดุลการค้า ดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลตามการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติส่วนดุลการชำระเงินขาดดุล

นายเมธี กล่าวว่า ธปท.มีแนวโน้มจะปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(GDP)ปี 2556 ลงจากก่อนหน้านี้ที่คาดไว้ในระดับ 4.2% โดยจะหารือในเดือนต.ค.56 เพื่อทบทวนตัวเลขดังกล่าวอีกครั้ง

 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 ก.ย. 2556 เวลา : 15:52:16
07-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 7, 2020, 12:27 am