เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
ตอนที่ 36/2556 : โครงการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงิน...ไม่ทำไม่ได้
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ได้ลุกขึ้นมาจับมือกับอีก 14 องค์กรภาคี ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการให้บริการ หรือดูแลและพัฒนาการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย รวมไปถึงเครดิตบูโร โดยมีธนาคารเพื่อพัฒนาเอเซีย หรือ ADB เป็นผู้สนับสนุน

ทุกองค์กรที่ลงนามใน MOU ในวันนั้นตระหนักว่า ประชาชนคนไทยมีความจำเป็นต้องออมเงิน ลงทุน จัดหาเงินทุน กู้ยืมเงิน และควรต้องจัดการความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดรวมไปถึงการใช้บริการทางการเงินอื่น เพื่อตอบสนองความจำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อการใช้จ่าย หรือยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น  และทุกฝ่ายต่างตระหนักว่าในปัจจุบันระบบการใช้บริการทางการเงินยังมีปัญหาใหญ่จากการที่ประชาชนคนไทยขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการเงิน  อาทิ การขาดวินัยในการออม ใช้จ่ายเกินตัว ก่อภาระหนี้ที่ไม่จำเป็นและเกิความสามารถที่จะชำระคืน ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรกับบริการทางการเงินที่ถูกเสนอขาย มองความเสี่ยง-ความคุ้มค่าไม่ออก ไม่รู้ว่าที่เสียเงินไปนั้นเหมาะกับตนเองหรือไม่ ขาดการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตและเพื่อการเกษียณ  ไม่รู้ว่าหลังอายุครบ 60 ปี ไปแล้วจะดำรงอยู่ได้อย่างไร เงินจะมีพอใช้หรือไม่ ที่ร้ายแรงที่สุดคือยังมีหนี้หลังจากที่ตนเองเกษียณจากการทำงานไปแล้ว ซึ่งปัญหา

เหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคมและปัญหาทางเศรษฐกิจระดับชาติ

ดังนั้นการทำให้ประชาชนคนไทยมีความรู้ ความเข้าใจถึงความจำเป็นทางการเงินของตน สามารถวางแผนทางการเงิน สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างผู้มีความรู้ มีความสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของตน รู้จักบริหารความเสี่ยง ตลอดจนรู้ถึงสิทธิหน้าที่ที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนจากการใช้บริการทางการเงินนั้นๆ  การเสริมสร้างความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน จึงเป็นภารกิจหน้าที่ที่สำคัญส่วนหนึ่งขององค์กรแต่ละแห่งจะต้องดำเนินการในฐานะที่เป็นสถาบันในสังคมเศรษฐกิจไทย

ในวันนั้นทุกสถาบันจึงเห็นถึงความจำเป็นในการร่วมมือ ประสาน และบูรณาการกำลังความคิด ความสามารถ และทรัพยากรกัน รวมพลังกัน ร่วมมือกัน เกื้อหนุนกันเพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรืองด้วยความรู้ทางการเงินได้ในที่สุด

.....เรื่องแบบนี้เราจะรอไม่ได้อีกต่อไปแล้ว...ต้องทำเสียแต่วันนี้....อย่ารอให้วัวหายแล้วจึงล้อมคอกกันวัวครับ

สุรพล โอภาสเสถียร
ผู้จัดการใหญ่
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด


LastUpdate 02/10/2556 16:11:08 โดย : Admin
07-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 7, 2020, 12:21 am