เศรษฐกิจ-บทวิจัยเศรษฐกิจ
กรมบัญชีกลางรับลูกเตรียมพร้อมสั่งจ่ายเงิน ชคบ. และโครงการ early กลาโหมโดยเร็ว


 

 
กรมบัญชีกลางคาดจ่ายเงิน ชคบ. 9,000 บาทต่อเดือน เข้าบัญชีภายใน 24 ก.ค. 57 พร้อมเร่งดำเนินการออกหลักเกณฑ์ และเปิดให้บันทึกข้อมูลในระบบ e-Pension ภายใน 21 ก.ค. เริ่มสั่งจ่ายเงินเกษียณอายุก่อนกำหนด ตั้งแต่ 15 ส.ค.57 เป็นต้นไป


นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกประกาศฉบับที่ 81 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 โดยให้เพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ชคบ.) ให้กับผู้ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ เมื่อรวมกับ ชคบ.แล้ว ได้รับเงินต่ำกว่าเดือนละ 9,000 บาท ให้ได้รับ ชคบ.เพิ่มจนครบ 9,000 บาทต่อเดือน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนการดำรงชีพในปัจจุบัน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

“ภายหลังจากมีประกาศฉบับนี้ กรมบัญชีกลางได้เร่งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม และกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้มีสิทธิได้รับเงินประมาณ 70,000 คน ทั้งนี้ขอยืนยันว่า กรมบัญชีกลางพร้อมอนุมัติและสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 อย่างแน่นอน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151 ล้านบาท” นายมนัสกล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการเตรียมการรองรับการดำเนินงานตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 82/2557 เรื่องเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กรมบัญชีกลางได้เสนอหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการฯ ต่อกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 พร้อมกันนี้ก็ได้เตรียมข้อมูลคู่ขนานไปด้วย เพื่อให้ดำเนินการได้ทันทีที่หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวมีผลใช้บังคับ สำหรับการได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามโครงการนี้ ได้ประสานงานกับกรมสรรพากรแล้วทราบว่า อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

นายมนัส กล่าวว่า ปีนี้มีผู้ที่เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน 2,456 คน ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเริ่มเปิดระบบ e-Pension ให้บุคลากรของกระทรวงกลาโหมบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคมนี้ และคาดการณ์ว่า จะเริ่มสั่งจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 ก.ค. 2557 เวลา : 20:16:04
14-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 14, 2020, 7:33 am